นวัตกรรมอุดมศึกษา (1)


ปีนี้ มทส. เป็นเจ้าภาพ มีการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมา 3 คน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก 3 มหาวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย การประชุมในปีนี้จึงคึกคัก มีผู้เข้าประชุมรวมแล้วเกือบ 400 คน

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 มีการประชุมวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ปีนี้ มทส. เป็นเจ้าภาพ มีการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมา 3 คน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก 3 มหาวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย การประชุมในปีนี้จึงคึกคัก มีผู้เข้าประชุมรวมแล้วเกือบ 400 คน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

การประชุมเริ่มด้วยวีดิทัศน์แสดงผลงานของ มทส. ในโอกาสที่จะครบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2558 หลังจากนั้น ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยของทั้ง 3 แห่ง กล่าวเปิดการประชุม

ช่วงเช้ามีการประชุมเพื่อเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องต่อไปนี้

1. การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) โดย รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทส. ประธานคือ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

รศ.ดร.วีรพงษ์ได้นำเสนอผลการวิจัยเชิงสำรวจในเรื่องดังกล่าว เป็นการศึกษาการรับรู้ตนเอง เก็บข้อมูลจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท มทส. มวล. และ มรท. โดยใช้เครื่องมือ University Governance Screening Card ซึ่งจำแนกออกเป็น 5 มิติ คือ (1) บริบท พันธกิจ และเป้าหมาย (2) ทิศทางการบริหาร (3) ความเป็นอิสระ (4) ความรับผิดชอบ และ (5) การมีส่วนร่วม จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละมิติซึ่งแสดงออกมาเป็นภาพใยแมงมุม พบว่าทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างมีลำดับคะแนนทั้ง 5 มิติ เหมือนกัน มิติที่มีคะแนนสูงสุดคือ ความเป็นนอิสระ รองลงไปคือ มิติความรับผิดชอบ มิติทิศทางการบริหาร มิติบริบท พันธกิจและเป้าหมาย และมิติการมีส่วนร่วม ตามลำดับ 

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวนี้น่าจะใช้ในการขยายผลการวิจัยเพื่อนำผลมาปรับปรุงการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้กล่าวถึงข้อควรระวังด้วยว่า การประเมินใดๆ คงไม่ใช้เครื่องมือเดียว อาจต้องมีเครื่องมืออื่นร่วมเพื่อทำให้การประเมินสมบูรณ์ขึ้น

2. การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดย ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา มวล. และ ผศ.ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมอง และผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ประธานคือ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ เล่าถึงกระบวนการและขั้นตอนในการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มวล. ที่ผู้ประเมินคือ นายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการประเมินตนเองของอธิการบดี ซึ่งพบว่ามีผลไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินได้อิงเกณฑ์ TQA และปรับให้สอดคล้องกับ EdPEx

ส่วน ผศ.ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล นำเสนอการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เน้นการวิเคราะห์เอกสารจากรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย รายงานการประชุมฯ รายงานการประเมินตนเองของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าข้อจำกัดคือจำเป็นจะต้องมีความร่วมมืออย่างดียิ่ง ผู้ประเมินต้องรู้และเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัย ข้อดีคือสภามหาวิทยาลัยได้ข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา ได้หลักเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้สำหรับการติดตามและประเมินผลฯ สร้างกระบวนการเรียนรู้การกำกับดูแลของสภาฯ และได้แนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลฯ

3. การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดย อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทส. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มวล. รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดี มรท. ประธานคือ นายภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มทส. เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2556 มีการประกาศนโยบาย แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข คณะอนุกรรมการดำเนินการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข คณะทำงานระดับหน่วยงาน ได้มีการสำรวจความสุขขององค์กรด้วย Happinometer และมีผลออกมาแล้วว่าควรปรับปรุงด้าน Happy Relax และ Happy Money มีการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน” และ “หลักสูตรนักสร้างสุขของหน่วยงาน” และจะมีการตรวจวัดความสุขปีละ 2 ครั้ง

มวล. เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 ด้วยเรื่อง Healthy Workplace มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ละปีจะมีการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานจากศูนย์อนามัยที่ 11 และสาธารณสุขจังหวัด มีจำนวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ มีทั้งกิจกรรม 5ส กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศในการทำงานสร้างความมีชีวิตชีวา และกิจกรรมด้านสุขภาพ ปี 2557 ประกาศเรื่อง Happy University มีการสำรวจความสุขขององค์กรไปแล้วแต่ยังไม่รู้ผล

ในปี 2557 มรท. มีการวัดความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer เป็น Pre-test มีการแต่งตั้งนักสร้างสุของค์กร จัดอบรมหลักสูตร Routine to Happiness สร้างกิจกรรมพัฒนาความสุข 8 มิติ แล้วจะวัดความสุขอีกครั้ง ผล Pre-test จากผู้ตอบพบว่าHappy Money และ Happy Relax มีคะแนนต่ำ

วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557

หมายเลขบันทึก: 570415เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2014 15:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2014 15:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

Happy Workplace

องค์กรแห่งความสุข  เป็นโจทย์ท้าทายในทุกยุคสมัยมากทีเดียวครับ
สอนงาน-สร้างทีม.... เป็นระบบและกลไกที่ผมทดลองใช้เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และุองค์กรแห่งความสุข....

ขอบพระคุณครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง