​เรื่องเล่า...จากงานเครือข่ายของเหล่านักพัฒนาชุมชน/สังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์


เรื่องเล่า...จากงานเครือข่ายของเหล่านักพัฒนาชุมชน/สังคม

-ครูพีร์-

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


                  “..ว่ากันว่า..การอยู่ร่วมกลุ่มกันเป็นชุมชน/สังคมของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความเข้มแข็งและพัฒนาการรวดเร็วกว่าสัตว์ใดๆ ในโลก...และจวบจนปัจจุบันมนุษย์ถือเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่มีความเจริญ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างไม่หยุดยั้งสุดที่จะมีสัตว์โลกชนิดใดมีวิวัฒนาการแซงหน้าและทำลายได้..ยกเว้นมนุษย์ทำลายกันเอง..."

         ...แว่วความข้างต้นเกิดขึ้นจากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยหน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบทำให้มีโอกาสได้ร่วมกับเพื่อนๆอาจารย์ด้วยกันนำพานักศึกษาบางส่วนจากอีกฝากหนึ่งของประเทศไทยดินแดน “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน” สู่แดนดิน “....ช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม” รวมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 20 มหาวิทยาลัย


แรกเริ่มออกเดินทาง (เช้า : 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556)

  สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวคณะของเราโดยอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมงานเครือข่ายดังกล่าวออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 6.00 น. พักบ้าง ทานข้าวบ้าง โน้น นี่ นั่น..บ้าง กว่าจะถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ก็ราวๆ 15.00 น. จากนั้นทำการลงทะเบียน ณ อาคาร 37(ล้านช้าง) ทางมหาวิทยาลัยเจ้าภาพได้ให้นักศึกษาและอาจารย์เซ็นชื่อพร้อมรับของที่ระลึกและกำหนดการในการทำกิจกรรมและแผนที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลังจากนั้นก็เข้าที่พักและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเครือข่ายพัฒนาชุมชนได้จัดขึ้นเป็นลำดับดังต่อไปนี้


สันทนาการและการต้อนรับเครือข่ายพัฒนาชุมชนทั้งอาจารย์และนักศึกษา

              เวลา 17.00 น. หลังจากที่เก็บของเข้าที่พักแล้วได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ แต่ก่อนที่จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างนักศึกษาด้วยกันและมีการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นการคั่นเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำพิธีบายศรี ณ บริเวณหน้าอาคาร 37 (ล้านช้าง)


นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ในฐานะเจ้าภาพจัดกิจกรรมสันทนาการตอนรับการฟ้อนต้อนรับแบบพื้นเมืองชองชาวสุรินทร์นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญระหว่างสถาบันเครือข่ายพัฒนาชุมชนทั้งอาจารย์และนักศึกษา

             นอกจากกิจกรรมสันทนาการและการฟ้อนต้อนรับแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เจ้าภาพยังได้จัดให้มีกิจกรรมต่อเนื่องด้วยการพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยหมอขวัญพื้นบ้านชาวสุรินทร์ซึ่งได้ทำการกล่าวเป็นภาษาอีสานและเขมรและพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วย

พิธีเปิดและการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

         เวลา 18.00 น. กิจกรรมพิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชนและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 13 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโต๊ะจีนเลี้ยงเป็นการต้อนรับทุกมหาวิทยาลัยที่มาร่วมงานสัมมนาเครือข่าย

กิจกรรมพิธีเปิดและการแสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เจ้าภาพ


วันที่ 2 ของงานเครือข่าย (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556)

            การบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางด้านวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม”

            เวลา 08.30 น. สำหรับวันที่ 2 ที่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายอาจารย์ นักศึกษา พัฒนาชุมชน อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ อาคาร 38 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยมีการลงทะเบียนและเข้าร่วมเวทีบรรยายในประเด็น “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางด้านวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม” ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 38 ก่อนที่จะพักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และทำกิจธุระส่วนตัว

การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน


            หลังจากนั้นเวลา 10.45 น. เข้าร่วมเวทีเสวนาในประเด็นของ “การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติวิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม” ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 38 อาคารเดิม

              ในช่วงบ่าย งานสัมมนาได้จัดแบ่งออกเป็น 2 เวที คือ เวทีคณาจารย์ จะเป็นการประชุมแสวงหาความร่วมมือระหว่างสถาบันในการจัดสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชนและสังคมระดับชาติครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 38 และกิจกรรมของนักศึกษา จะเป็นการประกวนผลงานของนักศึกษาในรูปแบบของการแสดงละครเวทีในประเด็น “ปรากฏการณ์สังคมในปัจจุบัน” ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะทำการแสดงละครที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมและปัญหาสงคมในปัจจุบัน พร้อมกับให้ข้อคิดในการแก้ไขปัญหาและการดำเนินชีวิต ณ อาคารยิมเนเซียม

การจัดกิจกรรมนิทรรศการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชมุชน

          หลังจากเสร็จกิจกรรมวิชาการในช่วงเที่ยงอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมกันจัดทำนิทรรศการแสดงผลงานของโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกิจกรรมสะท้อนสังคมของนักศกษาระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษา

               ช่วงเย็นเวลาประมาณ 18.00 น. ได้รับประทานอาหารค่ำพร้อมกับกิจกรรมของนักศึกษา ในการประกวดผลงานของนักศึกษาในรูปแบบละครเวทีประเด็น “ปรากฏการณ์สังคมในปัจจุบัน” ต่อจากเมื่อตอนบ่าย และเป็นการเตรียมตัวของกิจกรรมประกวดดาว – เดือน และพิธีมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป ณ อาคารยิมเนเซียม

เจ้าภาพครั้งต่อไป : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

              หลังจากที่การประกวดผลงานของนักศึกษาในรูปแบบของละครเวทีประเด็น“ปรากฏการณ์ในสังคมปัจจุบัน” จบลงก็เข้าสู่ พิธีมอบธงเจ้าภาพในครั้งต่อไป ซึ่งเจ้าภาพที่จะจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชนและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 14 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยเจ้าภาพในครั้งนี้คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มอบธงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป เป็นอันจบพิธีการมอบธงเจ้าภาพ พิธีมอบธงเจ้าภาพจบลง ก็เป็นกิจกรรมประกวดดาว–เดือน เป็นการส่งตัวแทนนักศึกษาชาย–หญิงของแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าประกวดในเรื่องของหน้าตา การตอบคำถาม และการแสดงความสามารถของแต่ละคู่

พิธีมอบธงแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจ้าภาพครั้งต่อไป

หมายเลขบันทึก: 570039เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2014 18:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2014 18:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ดีจังนะคะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ  ได้โอกาสแลกเปลี่ยนทั้งอาจารย์ทั้งศิษย์ 

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี