เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกสเฮ้าส์

พระราชบัญญัติการบัญชี โรงแรม 2547 http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/New1/N2.html - top

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th

กรมสรรพากร http://www.rd.go.th

ศูนย์ข้อมูลสำนักงานส่งเสริมการลงทุน http://www.boi.go.th/thai/default.asp

ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th