งาน พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด​ :จัดทำคำสั่ง

เมื่อได้รายชื่อ ตามจำนวนที่ต้องการ ตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 คน หรือตามความเหมาะสม มีผลผูกพันกับความคุ้มครองอุบัติเหตุ ตามจำนวนรายชื่อที่มีอยู่ในคำสั่ง ผู้เขียนได้นำตัวอย่างคำสั่ง มาให้โหลด สำหรับผู้ที่จะมารับงานต่อได้นำไปแก้ไขและปรับใช้ได้ทันที

ตัวอย่างคำสั่ง ลงนามโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด

โดยทำบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ดังนี้

บันทึกเสนอนายแพทย์ สสจ ลงนามโดยหัวหน้ากลุ่มงาน

บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามโดย นพ.สสจ ในฐานะ กรรมการและเลขานุการ

เมื่อคำสั่งลงนามแล้ว ผู้รับผิดชอบต้องนำคำสั่ง จัดส่งมูลนิธิในทันทีก่อนออกปฏิบัติการ โโยทำหนังสือนำส่งคำสั่ง ลงนามโโยประธานมูลนิธิ หนังสือนำส่งมูลนิธิ

ดังนั้น ในแฟ้มที่เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องประกอบไปด้วย

  1. บันทึกข้อความนำเรียน
  2. คำสั่งมูลนิธิ จำนวน 2 ชุด (หนังสือตัวจริง และสำเนาหนังสือ)
  3. หนังสือนำส่งมูลนิธิ จำนวน 2 ชุด(หนังสือตัวจริง และสำเนาหนังสือ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับภาระงานความเห็น (0)