เตรียมความพร้อม "สัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์"

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ทำการจัดการประชุมสัมมนาสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสัมมนาคือการทำความเข้าใจ ทำความตกลงร่วมกัน การแลกเปลี่ยน นำเสนอประสบการณของบุคคลต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างแนวทางการทำงาน หรือการปรับตัวใหม่ การมอบหมายงานที่ต้องทำสำหรับนักศึกษาประกอบด้วย

1. สมุดบันทึกการฝึกสอน

2. แผนการจัดการเรียนรู้

3. แฟ้มสะสมงาน

4. โครงการของนักศึกษา

เมื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมมนาแล้ว จึงนำความรู้ที่ได้รับไปปรับตัวให้เข้ากับตัวเอง ขณะที่กำลังฝึกประสบการณ์ เพื่อจากได้วางแผนกับงานและหน้าที่ของตัวนักศึกษาได้ถูกต้อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอให้บันทึกการฝึกสอนประจำวันไปเรื่อย ๆ นะครับ ;)...