ศักดิ์ความเป็นมนุษย์ของคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย


                                                 ศักดิ์ความเป็นมนุษย์ของคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย

     ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด หรือ รัฐใดบนโลก ถึงแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติของรัฐนั้นก็ตาม รัฐจะมากระทำการใดๆอันเป็นการกระทำที่มีลักษณะละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขานั้น จะกระทำไม่ได้ เพราะในฐานะเพื่อนมนุษย์แล้ว รัฐทุกรัฐจะต้องให้ความคุ้มครอง และส่งเสริม ศักดิ์ศณีความเป็ฯมนุษย์ของทุกคนที่อยู่คนรัฐนั้นๆ แต่อาจจะมีสิทธิบางประการที่รัฐสามรถจะจำกัดสิทธิไว้แต่เฉพาะคนที่มีสัญชาติของรัฐนั้นได้ โดยส่วนมากจะให้เหตุผลไว้ว่าการจำกัดสิทธิเช่นว่านั้นไว้ มีไว้เพื่อเหตุแห่งความมันคงของชาติของตน

    จากแหล่งข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้า ได้ให้ความหมายของคำว่า คนเข้าเมืองว่า  หมายถึง สถานะทางกฎหมายของผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวหรือถาวร พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองหมายความถึงนโยบายของรัฐบาลที่ควบคุมเกี่ยวกับคนเข้าเมืองในราชอาณาจักรไทย ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรจะเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2522 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2523

     โดยทั่วไปแล้ว บุคคลทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีวีซ่า การยกเว้นวีซ่านั้นสำหรับบุคคลการเปลี่ยนเครื่องและสำหรับประชากรบางประเทศเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและถือวีซ่า เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการทำงานหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและอายุการใช้งานของใบอนุญาติทำงานจะอยู่ภายใต้อายุของวีซ่า

      โดยวิซ่าแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้

  • ประเภทนักท่องเที่ยว: วีซ่าประเภทนี้เป็นประเภทที่นิยมมากที่สุดสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งวางแผนจะเข้าประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจจะต้องขอวีซ่าประเภทนี้
  • ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร :วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่เดินทางผ่านราชอาณาจักรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางไปยังราชอาณาจักรอื่นหรือเพื่อเดินทางไปยังประเทศของตนเอง
  • ประเภทคนอยู่ชั่วคราว : วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับคนจะต้องการยืดเวลาในการอยู่ในราชอาณาจักร หรือ เข้ามาในราขอาณาจักรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานและธุรกิจ
  • ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนด : วีซ่าประเภทนี้เป็นเป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรและได้เสียสภานภาพนั้นไปและได้ยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอสถานภาพนั้นคืน

     ดังนั้นแล้วความหมายของคำว่า "คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย" จึงหมายถึง คนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย แต่เข้ามาโดยมิได้รับอนุญาติอย่างถูกกฎหมาย เช่น การหลบหนีเข้ามา อาจจะเป็นทางน้ำหรือทางบก โดยคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนี้ไม่ได้มีการทำวีซ่า อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างถูกต้องอย่างคนต่างชาติที่ได้เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย ดังนั้นแล้วสำหรับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้ว หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไทย พบตัวก็สามารถที่กระทำการจับกุมตัวไว้ได้ อีกทั้งพวกเขาอาจจะถูกจำกัดสิทธิบางประการที่มากกว่าคนที่เข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายอีกด้วย

     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2550 ได้บัญญัติเรื่องของ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในมาตรา 4 ว่า "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง" โดยหากพิจารณาถึงคำที่ใช้ในบทบัญญัติ มาตรา 4 นี้จะเห็นได้ว่า ได้ใช้คำว่า "บุคคลทุกคน" ดังนั้นแล้วหากพิจารณา ตามตัวอักษรแล้ว แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติว่า ต้องการให้บทบัญญัติใน มาตรา 4 นี้ คุ้มครองถึงสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของคนทุกคนที่เข้ามาอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย โดยมิได้ พิจารณาในเรื่องของ สัญชาติ ความเชื่อ สีผิว หรือ ศาสนา ทุกคนล้วนได้รับความคุ้มครองทั้งสิน

     ซึ่งในกรณีปัญหาคือ แล้วคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะได้รับความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐไทยด้วยหรือไม่นั้น สำหรับข้าพเจ้าถึงแม้กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเข้ามายังรัฐไทยโดยผิดกฎหมายก็ตาม แต่กระนั้นพวกเขาก็มีฐานะในความเป็นมนุษย์ เฉกเช่นคนไทยดังนั้นแล้ว พวกเขาจึงมีสิทธิที่ได้รับความคุ้มครอง ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 4 รัฐไทยจะกระทำการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาเหล่านั้นไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้ คือ การส่งตรวจพวกเขาเหล่านั้นกลับประเทศ แต่ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงก่อนว่า เขาหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยด้วยเหตุผลอะไร และหากประเทศไทยส่งตัวเขาเหล่านั้น กลับประเทศไปต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเขาจะต้องปลอดภัยไม่ได้รับอันตราย เช่น กรณีของชาวโรฮิงญา ที่ถูกขับไล่ออกจากพม่าโดยถูกทารุณและทำร้ายร่างกาย บางรายก็ถูกฆ่าตาย เมื่อเขาหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย ในฐานะของผู็หนีภัยความตาย 

     หากประเทศไทยต้องการส่งตัวเขาเหล่านั้นกลับไปยังพม่า ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าการส่งตัวชาวโรฮิงญากลับไปนั้น ไม่ได้ทำให้เข้าต้องกลับไปและถูกทำร้ายร่างกาย เช่นเดิมอีก มิเช่นนั้นแล้ว รัฐไทยจะส่งพวกเขากลับไปไม่ได้เพราะ ถือเป็นการที่รัฐไทยละเมิดสิทธิในการมีชีวิตที่ดี ตามข้อ 1 ในปฏิณญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน และเป็ฯการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย เพราะโดยหลักมนุษย์ทุกคน ย่อมมีความคาดหมายในการมีชีวิตรอด โดยปรศจากการถูกทำร้าย     

อ้างอิง

1.คนเข้าเมือง.ที่มา http://stein-advisors.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%99.สื... 16 พ.ค. 57

2.พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522.ที่มา http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=... 16 พ.ค. 57

3.มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็oมนุษย์.ที่มา http://www.tamanoon.com/tamanoon/section/section4.สืบค้นเมื่อ 16 พ.ค. 57

4.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550.ที่มาhttp://www.ogad.ago.go.th/dagsu/index.php?option=com_.สืบค้นเมื่อ 16 พ.ค. 57

หมายเลขบันทึก: 568366เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2014 22:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2014 12:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี