KM ด้านกิจการนักศึกษาอาจมีได้ ๒ มิติ คือ
           (๑) วง CoP ของผู้บริหาร  และหรือ เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานด้านกิจการนักศึกษา
           (๒) วง ลปรร. ของนักศึกษาเองที่ทำกิจกรรมเพื่อขยายหน่ออ่อนความดีภายในตน และช่วยให้เพื่อนได้ขยายหน่ออ่อนนั้น  ผ่านการทำประโยชน์แก่ผู้อื่น  หรือแก่สังคม


        ทั้ง ๒ วง มีความสำคัญและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน     แต่ที่จะมีผลในระดับปฏิวัติกิจการนักศึกษา  และปฏิวัติ "การศึกษาไทย" คือวงที่ ๒

         ฐานคิดเกี่ยวกับ KM วงที่ ๒ อ่านได้จาก http://gotoknow.org/blog/thaikm/46287, http://gotoknow.org/blog/thaikm/42245, http://gotoknow.org/blog/thaikm/42719, http://gotoknow.org/blog/thaikm/42860, และ http://gotoknow.org/blog/thaikm/47001

         KM ด้านกิจการนักศึกษา กับ KM ด้านเด็ก (เด็กโต) และเยาวชน หรือวัยรุ่น     ใช้หลักการเดียวกัน   คือหลักการให้เยาวชนเขาทำกิจกรรม ใช้เรี่ยวแรงและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตัวเอง    เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือแก่ชุมชน แก่สังคม   

         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ "คุณอำนวย" และ "คุณเอื้อ"    

         เน้นว่า ต้องพัฒนาโดยส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเพื่อผู้อื่น     แล้วจะมีผลกระตุ้นต่อมความดีที่มีอยู่แล้วในคนทุกคน

วิจารณ์ พานิช
๒๕ ตค. ๔๙