HR-LLB-TU-2556-TPC-เป้าหมายการเรียนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน

การเรียนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนของข้าพเจ้านั้น เกิดจาก ข้าพเจ้าพบเห็นข่าวสาร บทความตามโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ที่มีการนำเสนอข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่นเช่น บุคคลในข่าวได้ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนบุคคลอื่น การร่วมกันหาแนวแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐและเอกชน และในภาคเรียนที่ผ่านมา ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากฎหมายสวัสดิการสังคม ซึ่งมีการกล่าวถึงเนื้อหาสิทธิมนุษยชนในเบื้องต้นบ้างเล็กน้อย ข้าพเจ้าจึงเกิดความสงสัยเกี่ยวกับคำว่าสิทธิมนุษยชน ว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์แต่ละคนอย่างไร เนื้อหาในเรื่องนี้ครอบคลุมเพียงใด การนำไปใช้และการอ้างอิงสิทธิมนุษยชน ตลอดจนประวัติความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน

ในความสงสัยนี้ เบื้องต้นข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาในเรื่องนี้พบว่าสิทธิมนุษยชน คือสิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระทำที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการ คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ[1] อีกทั้งสิทธิมนุษยชนนี้เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด อายุ เพศ สัญชาติใดๆกก็ตาม ทุกคนล้วนได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ดังนั้นจากความสงสัยดังกล่าวจนนำไปสู่การศึกษาในเบื้องต้น ข้าพเจ้าจึงมาเรียนในวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายในการเรียนเพื่อ ตอบความสงสัยของตนเองในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ เพื่อให้ทราบถึงคำจัดความของสิทธิมนุษยชน การนำไปใช้และการอ้างอิงสิทธิมนุษยชน ประวัติความเป็นมาตลอดจนความสำคัญของสิทธิมนุษยชน อีกทั้ง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะต่างๆตลอดจนแนวทางการดูแลและคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน


[1] สิทธิมนุษยชนhttp://kittayaporn28.wordpress.com/%E0%B9%82%E0%B8...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR-LLB-TU-2556-TPC



ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

... เป้าหมายชัดเจน .... มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล.... ต้องเท่ากันนะคะ