งานวิจัยที่ต้องทำ  ถือว่าต้องทำ  และทำมาแล้วในภาคเรียนที่2 เมื่อปีการศึกษา 2548  เรื่อง...

ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูจ้างชาวต่างประเทศในโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

ประชากรของงานวิจัยนี้ ได้แก่  นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 2  และครูผู้สอนประจำชั้น  จำนวน 36 คน  ผู้บริหาร4 คน  ครูพิเศษ  15 คน

ส่วนข้อคำถามนั้น  จะต้องพัฒนาจากปีที่แล้วบ้าง  หาคุณภาพของข้อทดสอบก่อนนำไปใช้  โดยนำไปให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ช่วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้

และจะนำเสนอเป็นบางช่วงของการทำวิจัย  ขั้นตอน  ข้อคำถาม  ใน pdf