ในวันนี้เวลา  13.00 น. มีการประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อรับหนังสือส่งตัว  โดยมี ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี  และ  ผศ. บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ เป็นผู้ดูแล  ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.รสสุคนธ์  ได้สังเกตการแต่งตัวของแต่ละคนและความพร้อมของนักศึกษาว่ามีควมร้อมมากน้อยเพียงใด ซึ่งพบว่านักศึกษาทุกคนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อย