ร้อยแก่นสารสินธุ์ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ...วัชรินทร์ เขจรวงศ์

ร้อยแก่นสารสินธุ์ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ

     

วันนี้(๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)นายวสันต์  สวัสดิรัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มาสารคาม และกาฬสินธุ์ ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อการเชื่อมโยงการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

คือ ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน  โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”  ปัญหาการผลิต ประกอบด้วย ศัตรูพืชระบาด ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตกค้างสู่ผู้บริโภค ปัญหาแหล่งน้ำชลประทาน ขาดตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ GAP (Good Agricultural Practice)หรือการเกษตรดีที่เหมาะสม โดยการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิด้านศักยภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านดิน น้ำ พันธุ์พืช

และการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ นำกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาร การเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิต ตั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำ หรือจากปลายน้ำถึงแหล่งผลิต “สู่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์” ปลอดภัยจากสารพิษ ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ GAP

        

นายวสันต์  สวัสดิรัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันนี้ มีการประชุมสัมมนา ชี้แจงโครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”  โดยท่านสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำเนินการใน ๗ อำเภอ เกษตรกร ๒,๐๐๐ รายๆละ ๑๐ ไร่  ได้แก่ อำเภอพนมไพร ๓๐๐ ราย อำเภอทุ่งเขาหลวง ๒๕๐ ราย อำเภออาจสามารถ ๒๕๐ ราย อำเภอเกษตรวิสัย ๔๐๐ ราย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๒๕๐ ราย อำเภอโพนทราย ๓๐๐ ราย และอำเภอเชียงขวัญ ๒๕๐ ราย รวม ๒๐,๐๐๐ ไร่  ขณะนี้ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกร จำนวน ๒,๐๐๐ รายแล้ว เข้าสู่กิจกรรมที่สอง

คือ ส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี สร้างศูนย์ชีวภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ศูนย์ คือ อำเภอโพนทราย อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภออาจสามารถ และมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ๒,๐๐๐ ราย ใน ๗ อำเภอ กิจกรรมที่สาม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตามมาตรฐาน GAPเกษตรกร ๒,๐๐๐ ราย และกิจกรรมที่สี่ ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ GAPและผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ หรือร้าน Q Shop เป็นการเสริมสร้าง Q Shopที่อำเภอโพนทอง และอบรมเกษตรกร ๑๐๐ ราย

     วันนี้ เป็นการประชุมสัมมนา ชี้แจงเหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”   จำนวน ๙๐ คน จาก ๗ อำเภอ โดย มีนายเสกสรร ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายสุนทร ไกรพินิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายสุรศักดิ์  ศิริภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  นางสาวรตี เหงาจิ้น รักษาราชการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายนิพนธ์ พละชัย รักษาราชการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  เพื่อข้าวหอมมะลิจากกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ก้าวเข้าสู่ AECประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีศักยภาพ

.................วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)