วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2549

วันนี้มารับหนังสือส่งตัวฝึกงาน นักศึกษาแต่ละกลุ่มรับเอกสารต่างๆ

ดังนี้

  1.  หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
  2. คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 เล่ม
  3. กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2549   1ฉบับ
  4. แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนฯ (ETI 01) 1ฉบับ
  5. แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ (ETI 02) 1ฉบับ
  6. บัญชีการลงเวลาปฏบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน 1 เล่ม