From first to last

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่ได้เข้าเรียนวิชา การสร้างาน วันนี้ อ.ให้สมัครสามชิกที่เว็บ gotoknow.org เพื่อสรางบล็อคขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนและนี้เป็นการบันทึกขึ้นเพื่อเป็นการ test