การทำสาระความรู้เกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวชนิดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า "Aikido"