กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559

Plan_reo14
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 22-31 เพื่อเป็นมาตรการทางการเงินให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principles: PPP)

 

กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ

1)  ส่วนราชการ

2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

3)  องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

4)  เครือข่าย ทสม.

5)  สภาองค์กรชุมชน

6)  องค์กรมหาชน

7)  สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

8)  สถาบันการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9)  คณะกรรมการหมู่บ้าน

 

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

         หน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียด “กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559” ใน 2 ประเด็น คือ

1.) ท่านเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอหรือไม่ โดยตรวจสอบว่าท่านอยู่ใน “กลุ่มเป้าหมายทั้ง 9 ประเภท” ตามที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนหรือไม่

2.) โครงการ/กิจกรรมที่ท่านจะขอรับการสนับสนุน อยู่ใน “กรอบการสนับสนุน ขอบเขต/กิจกรรม” หรือไม่

 

กรอบทิศทางการให้การสนับสนุนเงินกองทุน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรา 23(4) ปีงบประมาณ 2557-2559 ประกอบไปด้วย

1)  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

2)  ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3)  ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ

4)  ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

5)  ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง /ริมตลิ่ง /แม่น้ำลำคลอง/ การพังทลายของดิน

6)  ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7)  ด้านการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

โครงการเชิงรุก 2 โครงการ

1)  ด้านส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ โดยรอบพื้นที่ป่า  

2)  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการของเสียและน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด 

 

 

หมายเหตุ  : กรอบทิศดังกล่าวฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

   

เข้าถึงข้อมูล “กรอบทิศทางการให้การสนับสนุนเงินกองทุน ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559”  ได้ที่  http://envfund.onep.go.th/images/pachasampan/walasan/2.pdf

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอบพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒-๒๖๕ ๖๕๙๑ -99 และ 02-265 6600

โทรสาร 02-2656599

เว็บไซต์ http://envfund.onep.go.th/

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ (Tags)#กองทุนสิ่งแวดล้อม#แหล่งเงินอุดหนุน

หมายเลขบันทึก: 565006, เขียน: 31 Mar 2014 @ 09:57 (), แก้ไข: 02 Apr 2014 @ 14:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติมข้อมูลค่ะ

หน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายการให้บริการและอยู่ในกรอบทิศทางให้บริการฯ พ.ศ. 2557-2559 ของสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้ง 9 กลุ่ม (ตามบทความข้างต้น) และประสงค์จะเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

กรณีเป็น หน่วยงานราชการและ อปท. (หน่วยงานลำดับที่ 1 และ 2)

สามารถเสนอโครงการผ่าน "แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด" ของแต่ละจังหวัดได้ทุกปี โดยแผนฯ ดังกล่าวมี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ในแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ (โดยปกติ ทสจ.จะส่งหนังสือแจ้งให้ อปท. ส่งโครงการเข้ามาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุในแผนฯ เป็นประจำทุกปี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำหนดการ/ระยะเวลา การส่งข้อเสนอโครงการฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จาก ทสจ.ในจังหวัดที่หน่วยงานของท่านตั้งอยู่)

กรณีหน่วยงานอื่นๆ (หน่วยงานลำดับที่ 3-9)

สามารถเสนอโครงการไปยัง สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้โดยตรง

ส่วนสาระสำคัญของข้อเสนอโครงการ สามารถดูได้จาก เอกสารหน้า 14-16 ของ กรอบทิศทางการให้การสนับสนุนเงินกองทุน ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 http://envfund.onep.go.th/images/pachasampan/walasan/2.pdf