ผศ.ดร.สมตระกูล ราศิริ

ผศ.ดร.สมตระกูล ราศิริ : [email protected]

_________________________________________________

 

  บุคคลในข่าวคืออายุ 39 ปี ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาจารชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ด้านกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.สมตระกูล ราศิริ ได้ทำงานตลอดระยะเวลา 5 ปี ก้าวเข้าสูการเป็นผู้นำในเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวคือ

ได้จัดทำโครงการต่างๆ เช่น โครงการที่ 1 ชื่อโครงการวิทยาลัยต้นแบบของสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพในการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพ โครงการที่ 6 กำลังจัดทำรูปเล่มโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อควบคุมและป้องกันการสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) และดำเนินโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ ปี 2554 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

นอกจากนี้ ผศ.ดร.สมตระกูล ราศิริ ชี้ให้เห็นว่า จากประสบการณ์การทำงานโดยตรงและความรู้ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม การรณรงค์ ควบคุมการบริโภคยาสูบและผลการถอดบทเรียนจาก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา แม่ค้า ตำรวจ นักเรียนและนักศึกษา ที่ได้มีส่วนร่วมได้รับผลกระทบจากกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน พบว่าการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ทำให้นักศึกษา บุคลากร ประชาชน มีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ที่เพิ่มขึ้น สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมชุมชนได้

ท่านใดมีประสบการณ์การทำงานเรื่องยาสูบ สุรา และยาเสพติด ร่วมกับชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังบ้างค่ะ

เผยแพร่บนเว็บไซต์

http://www.trc.or.th/th/home-28/575-3-2557.html

ข่าวที่ปรากฏ

http://202.28.199.3/tdc/browse.php?option=show&browse_type=subject&subjid=169724&doc_type=0&display=list_subject&q=%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D0%BE%D4%AB%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD+%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D0%B9%EF%BF%BD

โดย ศจย.

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคคลในข่าวศจย.ความเห็น (0)