ฤดูกาลที่คลาดเคลื่อน.....
ดาวเดือนยังก่นด่า......
ลมหนาวช่างเชื่องช้า....
ดั่งวัยชราที่โรยแรง......