ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา

     การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถออกไปปฎิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือผู้ใช้บัณฑิต นอกจากตัวหลักสูตรที่ดีแล้วผู้สอนที่มีศักยภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ให้เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องทั้งระบบ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการอุดมศึกษากำหนด ในส่วนของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงต้องปฏิบัติตามเณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าว แต่ด้วยความเป็นสถาบันทางการพยาบาลที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ที่อยู่ภายใต้การดูแลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ  จึงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดของสภาการพยาบาล และเกณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนกเองอีกทางหนึ่งด้วย ด้วยการทำงานที่ต้องรองรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินที่มีเกณฑ์ต่างกันออกไป การจดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นสถาบันพระบรมราชชนกจึงได้มีการพัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฎิบัติงานเพื่อการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราห์ และนะเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาระยะแรกมีการนำ มคอ.มาแปลงให้อยู่ในรูปอิเล็คทรอนิคส์ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบบุคลากร ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบฐานข้อมูลวิจัย ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประมวลผลรายงานตามตัวบ่งชี้ โดยมุ่งหวังว่าเมื่อระบบพัฒนาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน สะดวก ประหยัดเวลา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PHCSUPHANBURIความเห็น (0)