นักบริหารงานวิจัย (1)

นักวิจัยมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับการเจาะลึก ผู้บริหารงานวิจัยมีความสนุกสนานกับการเชื่อมโยง

         ผมกำลังอ่านทบทวนหนังสือ “การบริหารงานวิจัย และแนวคิดจากประสบการณ์” ของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช เพื่อให้ได้แนวคิดไว้พูดคุยกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากคณะต่าง ๆ ตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้ว <Link> และ <Link>

         ยังมีอีก 4 ประเด็นหลัก ๆ ที่ผมอยากจะคุยด้วย แต่คงต้องอาศัยอ้างอิงจากแนวคิดในหนังสือที่ผมกล่าวข้างต้น

         เรื่องแรก เป็นเรื่องความแตกต่างของภารกิจของนักวิจัยและผู้บริหารงานวิจัย

         เรื่องที่สอง เป็นความแตกต่างของความภาคภูมิใจของนักวิจัยและผู้บริหารงานวิจัย

         เรื่องที่สาม เป็นเรื่องที่ว่านักบริหารงานวิจัยต้องทำงานเต็มเวลา

         เรื่องที่สี่ เป็นเรื่องจรรยาบรรณของนักบริหารงานวิจัย

         สำหรับครั้งนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งครับ


"ผู้จัดการแตกต่างจากผู้ดำเนินการ

         ภารกิจของนักวิจัยกับภารกิจของผู้จัดการ  หรือนักบริหารงานวิจัยแตกต่างกัน  นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการวิจัย  ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสั่งสมองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งนำมาเป็นพื้นฐานความรู้  ใช้ตั้งโจทย์วิจัย  นำเสนอขอทุนวิจัย เมื่อได้รับทุนวิจัยก็ดำเนินการเก็บข้อมูล  นำมาวิเคราะห์  เพื่อทดสอบสมมติฐานหรือตอบคำถามที่ตั้งไว้  เมื่อได้คำตอบก็นำเสนอเพื่อการนำผลไปใช้ประโยชน์  เทคนิควิธีการของการวิจัย โดยเฉพาะการตั้งคำถามวิจัยและออกแบบวิธีการวิจัย มักต้องใช้วิธีจำกัดประเด็นให้แคบ  และเน้นการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์เป็นสำคัญ

         แต่ภารกิจของนักบริหารงานวิจัย  เน้นการมองภาพใหญ่ ภาพเชื่อมโยงและเน้นการใช้ความคิดเชิงสังเคราะห์เป็นหลัก

         นักวิจัยจำนวนหนึ่งเมื่อมีประสบการณ์ในงานวิจัยมามากพอสมควร จะพัฒนาทักษะด้านการสังเคราะห์ การมองภาพใหญ่ การเชื่อมโยงได้ นักวิจัยเหล่านี้จะเป็นผู้เหมาะสมที่จะทำงานเป็นนักบริหารงานวิจัย แต่จะมีนักวิจัยอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะคุ้นเคยและมีความสุขอยู่กับภารกิจด้านวิเคราะห์และทำงานในลักษณะลงลึกจำกัดประเด็นเท่านั้น  ไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นนักบริหารงานวิจัย

         นักวิจัยมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับการเจาะลึก ผู้บริหารงานวิจัยมีความสนุกสนานกับการเชื่อมโยง คำกล่าวนี้มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง  ตรงที่งานวิจัยบางรูปแบบก็ต้องการการเชื่อมโยงด้วย ความแตกต่าง อีกประการหนึ่ง อยู่ที่นักวิจัยเป็นผู้ทำงานวิจัยด้วยตนเองหรือเป็นหัวหน้าทีมวิจัยแต่นักบริหารงานวิจัยเป็นผู้จัดการให้คนอื่นทำวิจัย นักวิจัยคิดตั้งโจทย์และทำวิจัยนักบริหารคิดหาวิธีให้คนอื่นเข้ามาทำงานวิจัยตามที่ตั้งเป้าหมายไว้"


         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)