ศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ดารมภ์ ท่านได้เล่าประสบการณ์ในการฟัน ฝ่าอุปสรรค ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ท่านได้ดำเนินการมาต่อเนื่องถึง ๓๐ ปี แนวคิดที่ท่านได้ดำเนินการตั้งแต่เป็นอาจารย์ที่สนใจเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาตลอด ท่านยึดแนวทางที่ว่า " ความสำเร็จเล็กๆ จะเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในอนาคต" ขอให้ตั้งมั่น ตั้งใจ พัฒนาอย่าหยุดยั้งครับ

 JJ