จดหมายข่าว

Mr. T
จดหมายข่าวจาก RMUTI_KM Team ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน 2549

 

การจัดการความรู้         ฉบับนี้กล่าวถึงกิจกรรมของ RMUTI_KM Team  ที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2549  โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้  (RMUTI_KM Team)  เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2549   ห้องสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มทร.อีสาน  ได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน  การจัดการความรู้  และที่ประชุมได้สรุปประเด็น  ดังนี้

1.       จัดบริการการให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด มทร.อีสาน (ดำเนินการไปแล้วเมื่อ วันที่ 30 ต.ค. 49)

2.       จัดกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยงานไปดำเนินการกลุ่ม KM  ในรูปของคณะและส่วนงานสนับสนุน     เป็น 20  กลุ่ม  ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.       ให้วิทยาเขต / คณะ  ดำเนินการเรื่อง  KM     ในแต่ละส่วนงานโดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม     จัดบุคลากร  ทำหน้าที่  คุณเอื้อ  คุณอำนวย  คุณกิจ  คุณประสาน  คุณลิขิต  และคุณวิศาสตร์  เพื่อ ดำเนินการ KM  ตามภารกิจ    ในส่วนของตนเองต่อ

ไป ภาพกิจกรรม

       บรรยายให้ความรู้  เรื่อง KM  แก่บุคลากรใน  มทร.อีสาน  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549                        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ              โดยอาจารย์จิรัชฌา  วิเชียรปัญญา                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต   เป็นวิทยากร
           

เครือข่าย  มทร. 7 แห่ง  ได้จัดประชุม  ลปรร.  หัวข้อ ความสำเร็จเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ในส่วนงานสนับสนุน  เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2549   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 โดยอาจารย์จิรัชฌา  วิเชียรปัญญา                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต   เป็นวิทยากรกลุ่ม

วันที่  31  ตุลาคม 2549  ช่วงเช้าได้มีการบรรยายให้ความรู้  เรื่อง การบริหารจัดการความรู้  แก่คณะกรรมการเครือข่าย  พร้อมสาธิตการเล่าเรื่องการบริหารงานในฝ่ายกิจการนักศึกษา  โดยอ.ธวัช  ศรีสัตตบุตร  และเล่าเรื่องการบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการ  โดย ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์  ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการปฏิบัติการประชุม ลปรร.  ของเครือข่าย 7 มทร.ผลจากการดำเนินการประชุม ลปรร. ของเครือข่าย มทร.  เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2549  สรุปประเด็นความรู้  ได้ดังนี้ 

  งานสารบรรณ            

     ปัญหา  :  ความผิดพลาดของหนังสือ  เข้า / ออก  จากหน่วยงาน  ในส่วนที่ต้องเป็นไปตามรูปแบบการ  พิมพ์ลักษณะของตัวอักษร  ความถูกต้องตามแบบฟอร์มทางราชการ  ทำให้หนังสือราชการใน      หน่วยงานเกิดความล่าช้า / ส่งกลับไปกลับมาอยู่เสมอ        

  แนวทางการแก้ไข  :  กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นมาตรฐานชัดเจน  จัดเก็บลงในสื่อข้อมูล  ซีดีหรือดิสก์เก็ต         แจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานใช้  ปัญหาจะลดลงได้มาก  

  งานฝ่ายวางแผนและพัฒนา   

   ปัญหา  :  งานรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  และรายงานผลมักจะมีปัญหา  เรื่องข้อมูลขัดแย้งกันบ่อย ๆ เพราะ   เป็นข้อมูลต่างเหตุการณ์ / ต่างช่วงเวลากัน 

  แนวทางการแก้ไข  :  ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ          ปัญหานี้จะลดลง

  งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

    ปัญหา  :  งานบริการด้านห้องสมุด  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และบริการสารสนเทศ  มีการบริหารจัดการแบบแยกส่วน  ทำให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณ  กำลังคน  ประสิทธิภาพของงาน  มีปัญหายุ่งยากในการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการ  ทำให้ผู้ใช้บริการน้อย     

   แนวทางการแก้ไข  :       ด้านบริการ            1.    ต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่มีจิตใจบริการ               2.     จัดสถานที่ให้สะอาด  สะดวก  สบาย3.       จัดสื่อการเรียนรู้ให้มีมากพอ                     4.      ควรมีบริการบันเทิงควบคู่กับสาระความรู้

ด้านบริหาร           1.    ยึดหลักการ PDCA       2.        จัดเป็นศูนย์รวมแบบบูรณาการและบริหารจัดการร่วมกันเป็นศูนย์วิทยบริการ        และสารสนเทศ

งานพัฒนาหลักสูตร

ปัญหา  :  หลักสูตรล้าสมัย  ไม่ทันต่อเหตุการณ์  เสียเปรียบคู่แข่ง

แนวทางการแก้ไข  :   ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาและสถานการณ์พลวัตร  มีแนวทางในการดำเนินการ  คือ       1.    ประเมินผลการใช้หลักสูตร  2.       ปรับปรุงหลักสูตร  โดยแบ่งความรับผิดชอบเป็น 2 ส่วน  คือ     2.1         ผู้บริหารจัดการหลักสูตร  ดำเนินการ  วางรูปแบบ  หลักเกณฑ์และรวบรวมข้อมูลหลักสูตรเก่า     2.2         ผู้ใช้หลักสูตร  ดำเนินการ  ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และสถานการณ์ปัจจุบัน / อนาคต   3.       ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ / ตรวจสอบ  และนำมาสรุป  เรียบเรียงเป็นหลักสูตรใหม่4.       เสนอขออนุมัติสภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย / สกอ. / กพ.      5.       ประกาศใช้ผลของการสังเคราะห์ความรู้ในแต่ละเรื่องที่ได้ดำเนินการ ลปรร. กัน   สรุปได้ดังนี้ 

  

หน่วยงานใดประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ให้ทดลองใช้แนวทางนี้แก้ไขดูแล้ว ค่อยๆ สังเกตุผลงานว่าเป็นอย่างไร  แต่หากหน่วยงานใด  มีวิธีการที่เป็นวิธีเลิศดีกว่าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  RMUTI_KM  Team   ยินดีที่จะ ลปรร.  กันกับทุกคนการสกัดความรู้จากการ ลปรร.  กันในระหว่างกลุ่มเครือข่ายนั้น  มีความสำคัญมาก  แต่มีความยากในการสังเคราะห์และสรุปผล  หากผู้สรุปขาดประสบการณ์และหลักเกณฑ์ที่ดี  ผลที่ได้อาจเพี้ยนไปจากความจริงได้    RMUTI_KM  Team  ยอมรับว่ายังด้อยประสบการณ์ในเรื่องนี้  แต่เราจะพยายามทำต่อไป  พบกันใหม่โอกาสหน้า 

                                                                                                        RMUTI_KM  Team 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จดหมายข่าว KMUTI_KM

คำสำคัญ (Tags)#rmuti_km

หมายเลขบันทึก: 56273, เขียน: 29 Oct 2006 @ 12:37 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

จดหมายข่าว KM ดีมากครับ เป็นแหล่งที่ให้ความรู้และแสดงความคิดเห็นได้ ผมขอสนับสนุน และให้กำลังใจที่จะทำต่อไปครับ