การบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

ประเด็นที่ทำ RCA แล้วและกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติ จะจัดทำแฟ้มงานให้เก็บไว้ประจำทุกตึก /งาน และลงใน Web bamras.org เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าได้

หลังการจัดอบรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งการอบรมความรู้พื้นฐานแก่บุคลากร 100% และการจัดอบรม RCA & ความเสี่ยงด้านยา แก่บุคลากรระดับหัวหน้าและรองหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางคลินิกไปเรียบร้อยแล้วนั้น ในวันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 2549 คณะทำงานซึ่งประกอบด้วย พ.รุจนี, พ.นุ้ย, น้องอารมณ์, น้องอ้อม และดิฉัน ได้มีโอกาสมา ลปรร. กันในประเด็นที่ต้องดำเนินการเรื่องความเสี่ยงต่อไป

ในเบื้องต้นมติที่ประชุมให้ทบทวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ เพื่อระดมพลังทีมในการดำเนินงานความเสี่ยงให้ต่อเนื่องและเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงและติดตามงานของแต่ละหน่วยงานในสถาบัน โดย พ.นุ้ยรับผิดชอบเป็นเลขาทีมบริหารความเสี่ยงทีมใหม่ มีน้องอารมณ์และน้องอ้อมเป็นผู้ช่วยเลขา รายชื่อคณะกรรมการทั้งทีม ได้แก่

1. พญ.รุจนี   สุนทรขจิต  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธาน PCT กุมารเวชกรรม)

2. นพ.ปรีชา   ตันธนาธิป         กรรมการ (ประธานองค์กรแพทย์)

3. นพ.วิศิษฎ์   ประสิทธิศิริกุล  กรรมการ (ประธาน PCT อายุรกรรม)

4. นางเพ็ญพิมพ์   ขันทอง       กรรมการ (เลขานุการ PCT อายุรกรรม)

5. นางพัชรา   ตันธีรพัฒน์        กรรมการ (เลขานุการ PCT อายุรกรรม)

6. นางสมถวิล   อัมพรอารีกุล   กรรมการ (เลขานุการ PCT กุมารเวชกรรม)

7. นพ.กิตติ์พงศ์   สัญชาติวิรุฬห์ กรรมการ (ประธาน PCT ศัลยกรรม)

8. นส.ณัฐนันท์   หาญณรงค์     กรรมการ (เลขานุการ PCT ศัลยกรรม)

9. นพ.อมรพันธ์   วิรัชชัย          กรรมการ (ประธาน PCT สูติ-นรีเวชกรรม)

10. นางโสพิศ   บัวราช            กรรมการ (เลขานุการ PCT สูติ-นรีเวชกรรม)

11. พญ.สุกัญญา   ฉิมสุนทร     กรรมการ (ประธาน PCT จักษุ)

12. นางอัจฉรา   อิ่มน้อย          กรรมการ (เลขานุการ PCT จักษุ)

13. นางวิไลวรรณ   พร้อมมูล    กรรมการ (ผู้แทนคณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัด)

14. นายดิเรก   สุขแจ่ม   กรรมการ (ผู้แทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)

15. นางวราภรณ์   เทียนทอง      กรรมการ (ผู้แทนคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ)

16. นางอรทัย   โสมนรินทร์        กรรมการ (ผู้แทนองค์กรพยาบาล)

17. นส.สุนันทา   บุรภัทรวงศ์       กรรมการ

18. นางพรรณี   ลิ้มสวัสดิ์            กรรมการ

19. นางสุทธิพร   เทรูยา             กรรมการ   

20. นางศิริรัตน์   ลิกานนท์สกุล     กรรมการ

21. นางจันทรา   เมธาวัธน์           กรรมการ

22. นางพัชรา   สุนทรารชุน          กรรมการ

23. พญ.ปิยวรรณ   ลิ้มปัญญาเลิศ กรรมการและเลขานุการ

24. นางอารมณ์   ดิษฐขัมภะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (เลขานุการ PCT อายุรกรรม)

25. นส.สุดารัตน์   แจ่มทิม            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

           สำหรับทีมนี้ พ.นุ้ย ตั้งใจว่าจะ ลปรร. วิทยายุทธ์ให้มีความรู้และความสามารถในการบริหารความเสี่ยง โดยทำงานประสานกันเป็นทีม ฝึกการทำ RCA ในประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามงานและสอนการทำ Risk Profile ให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบของแต่ละคนด้วย

ประเด็นที่ทำ RCA แล้วและกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติ จะจัดทำแฟ้มงานให้เก็บไว้ประจำทุกตึก /งาน และลงใน Web bamras.org เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าได้

อย่าลืมติดตามการทำงานของคณะกรรมการความเสี่ยงต่อไปนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#งานคุณภาพ#ความเสี่ยง

หมายเลขบันทึก: 56272, เขียน: 29 Oct 2006 @ 12:24 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 13:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)