คำสั่งแต่งตั้ง

 

 

 

คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์

ที่             /๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (mobile team)

----------------

                        ตามแผนปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕๕๗ กำหนดจุดเน้นในปี ๒๕๕๗ เน้นการป้องกันเชิงรุกเข้าสู่เป้าหมาย ด้วยการจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ (mobile team) และ แผนงานที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด วางมาตรการ แนวทางการดำเนินงาน ข้อ ๓ กำหนดให้จัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่(mobile team) รุกเข้าไปในพื้นที่เป้าหมาย

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศพส.จ.อต.) มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวข้างต้น  จึงแต่งตั้งชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (mobile team) ประกอบด้วย

                       ๑.นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก เจ้าหน้าที่ประจำ ศพส.จ.อต วิทยากรประจำชุด

                       ๒.ม.ญ.ธรรมศักดิ์ ปาอินทร์ เจ้าหน้าที่ประจำ ศพส.จ.อต .                         วิทยากรประจำชุด

                      ๓.นายปิยภาสน์ อุทัยฉาย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน.                วิทยากรประจำชุด

                       ๔.นายสุรชัย สินสวัสดิ์ วิทยากรประจำโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง วิทยากรประจำชุด

                       ๕. นายยุทธวัตร ดีปัญญาวิทยากรประจำโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองวิทยากรประจำชุด

                        ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑.เป็นวิทยากรหลัก ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำ ศพส.จ.อต. เน้นประเด็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.เป็นทีมวิทยากรในการอบรมชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ ระดับอำเภอ

๓.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ การผลิตสื่อเผยแพร่ จัดหาอุปกรณ์เผยแพร่ และเครื่องมือต่างๆ จัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านป้องกันยาเสพติดให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน และมีรูปแบบการนำเสนอที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้ เน้น ประเด็น เรื่อง ยาบ้า ยาไอซ์ และ กระตุ้นส่งเสริมการมีบทบาทของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ ในการป้องกันยาเสพติด ให้เกิดกระแสสังคมเพื่อการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย

๔.จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผนฯ เน้นในพื้นที่เป้าหมาย ของ ศพส.จ.อต อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๕.ประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่เป้าหมายที่เข้าดำเนินการ รวมทั้งศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง

๖.ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                       

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                สั่ง ณ วันที่          กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนเห็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ความเห็น (0)