มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ๕๗(๑)

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด.เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุม โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๕๗  ซึ่ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดขึ้นในพิธีเปิดมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวถวายรายงานต่อประธานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ความว่า

 

๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมที่ดีงามแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และร่วมปฏิบัติธรรม
๔. เพือส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

 

ด้านงบประมาณ ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งจัดเป็น ๓ แห่ง

ด้านวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๒๐ รูป/คน ประกอบด้วย
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จำนวน ๓๐๐ คน
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ จำนวน ๒๐ คน
๓. คณะครูผู้ดูแลนักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ จำนวน ๒๐ คน
๔. คณะครูผู้ดูแลนักเรียน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จำนวน ๕๐ คน
๕. บุคลากร มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐ รูป/คน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)