ประชุมภาคี KM ในภาคราชการ

ประชุมภาคี KM ในภาคราชการ

         สคส. จัดประชุมภาคีจัดการความรู้ภาคชุมชน - ประชาสังคมอย่างสม่ำเสมอ  ทุก 2 เดือนมาตั้งแต่กลางปี 2546  เป็นเวลากว่า 2 ปี   บัดนี้ผมเริ่มเห็นพลังขับเคลื่อน   เห็นว่าการประชุมภาคีเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ KM กันนี้   มีผลสร้างพลังเสริม (synergy) ซึ่งกันและกัน

         จึงมีแนวคิดจัดประชุมภาคีจัดการความรู้ในภาคราชการขึ้นอีกวงหนึ่ง   เป้าหมายคือเพื่อ ลปรร. ประสบการณ์การดำเนินการ KM   และแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกัน

         เราจะประชุมครั้งแรกในวันที่ 24 พ.ย.48  เวลา 09.00 - 13.00 น. โดยคุณอ้อ (วรรณา  เลิศวิจิตรจรัส) จะเป็นผู้ประสานงาน   โดยเราจะเชิญหน่วยราชการที่เรารู้ว่ามีการดำเนินการ KM อย่างจริงจังเข้าร่วม   ได้แก่
     - กรมอนามัย
     - กรมสุขภาพจิต
     - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
     - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
     - กรมส่งเสริมการเกษตร
     - สมศ.
     - สอศ.
     - กพร.
     - สพบ.
     - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     - จังหวัดชุมพร
     - จังหวัดนครศรีธรรมราช

        การประชุมนี้เป็นไปในลักษณะพร้อมใจกันมาร่วมประชุมนะครับ   มีการเชิญก็เพื่อให้มาราชการได้   แต่ต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด   สคส. เป็นเพียงจัดสถานที่   เลี้ยงน้ำ   และข้าวเที่ยงเท่านั้น   ใครเห็นประโยชน์ก็มา   ไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่ต้องมา   แต่ สคส. เห็นว่าการประชุม ลปรร. ความรู้ฝังลึกในการทำ KM จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน

        หน่วยงานใดยังไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อข้างบน   แต่มีการทำ KM และต้องการมา ลปรร.   โปรดติดต่อคุณอ้อ ([email protected]) นะครับ

วิจารณ์  พานิช
 18 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)