โรงเรียนวัดหน้าเขา ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

บริหารโดย  นางสุคนธ์   เนติวงษ์