ผู้บริหารของโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานและคอยให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูทุกคนในการทำงานเสมอๆ