หลักสูตร"ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร" (Happy Workplace Manager)

ผมโชคดีที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร" (Happy Workplace Manager) รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Support) จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส

วัตถุประสงค์ 

พัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม การสร้างสุขในองค์กร และสามารถยกระดับและขยายผลการดำเนินงานออกไปให้เกิดผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงานหลัก ด้านการพัฒนาความสุขในองค์กร (Happy Workplace) โดยมีประสบการณ์ด้านการทำงานพัฒนาความสุขในองค์กรมาแล้วระดับหนึ่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรืผ่านการอบรมหลักสูตรหลักสูตร "นักสร้างสุของค์กร"
  • เป็นหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงานหลัก ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
  • ควรเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทั้งสามครั้ง เนื่องขากเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

เงื่อนไข

  • รับสมัครผู้เข้าร่วมจากภาคีองค์กรหรือโครงการดังกล่าวข้างต้น จำนวนไม่เกินภาคีละ 2 คน 
  • โครงการจะพิจารณาผู้เข้าร่วมจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติ และลำดับการส่งเอกสารเข้าสมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (โครงการสนับสนุนค่าเอกสาร/อุปกรณ์ประกอบการประชุม ค่าอาหารและค่าที่พัก ยกเว้นค่าเดินทาง)
  • เฉพาะผู้เข้ารับการอบรมครบ 3 ครั้ง และในแต่ละครั้งเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์รับประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร"จากโครงการ
  • การอบรมทุกครั้งขอให้นำเอกสารโครงการ รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขในองค์กรที่ดำเนินงานอยู่มาด้วย เพื่อใช้ประกอบการฝึกภาคปฎิบัติ

กำหนดการและเนื้อหาหลักสูตร ครั้งที่ 1 : วันที่ 31 ตุลาคม-/พฤศจิกายน 2556

เหมาะสำหรับองค์กร / โครงการ ที่อยู่ในระยะเริ่มดำเนินโครงการ หรือต้องการทบทวนพัฒนาการดำเนินงานใหม่ มีเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้

วันที่ 1 ( 31 ตุลาคม 2556)

วันที่ 2 (1 พฤศจิกายน 2556)

วันที่ 3 (2พฤศจิกายน 2556)

การออกแบบกิจกรรมสร้างสุของค์กรด้วยเครื่องมือ Happy 8 Menu

ภาคปฎิบัติ : ฝึกการออกแบบกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ