การจัดการความรู้ในหมู่ช่าง

 เช้าวันนี้ได้รับเชิญจาก นายช่างปรีชาญ วงศ์มาศ หัวหน้างานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ให้ไปเล่าเรื่อง การจัดการสร้างทีมงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้กับทีมงาน ซ่อมและบำรุงฟัง นับว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามอง เนื่องจาก ทีมงานระดับหัวหน้างานของชาวซ่อมบำรุงมาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำการจัดการความรู้มาเสริมสร้างยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ คณะแพทยศาสตร์หลายวาระ หลายโอกาส

 ภาพทีมผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ มาร่วมให้กำลังใจ และ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องการจัดทำตัวชี้วัด และ สมรรถนะการทำงาน (นั่งเก้าอี้ซ้ายมือ เสื้อเหลือง ท่านเลขานุการคณะแพทย์ คุณขวัญเรือน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ยรรยง และ หัวหน้างานพัสดุ คุณชูศรี)

ภาพทีมงานช่างของงานซ่อมบำรุงเข้ารับฟัง ทำความเข้าใจ และ นำไปพัฒนางานประจำ เพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

วันนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะได้ไปติดตามรับฟัง และ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับ ชาวงานซ่อมบำรุง เป็นอย่างดี

JJ