ของขวัญวันเด็ก : แบบพิมพ์ ค๒ ... สร้างนิสัยรักการอ่าน

ของขวัญวันเด็ก   :   แบบพิมพ์ ค๒ ... สร้างนิสัยรักการอ่าน

          การอ่านเป็นการเปิดประตู่สู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ การอ่านไม่มีขีดจำกัด ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย และไม่จำกัดสถานที่ การอ่านถือเป็นกุญแจสำคัญของการเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยพลังของความอยาก ความอยากรู้อยากเห็น อยากแสวงหาความรู้ อยากสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อการนำไปสู่ขุมทรัพย์ทางปัญญา และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

          ผู้ใหญ่...เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด จะนำพาเด็กๆ ไปสู่จุดหมายรักการอ่าน

          เนื่องจากการอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ ผู้ใหญ่..จึงเป็นเสมือนแบบพิมพ์ ที่จะหล่อหลอมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างนิสัยรักการอ่าน ได้แก่ เริ่มแรกที่บ้านคือ บุคลในครอบครัว และ เมื่ออย่างเข้าสู่โรงเรียน คือ ครู

          บุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านมีหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันครอบครัว ซึ่งในบันทึกนี้ จะขอกล่าวถึงบุคคลที่ปูพื้นฐานการอ่าน แบบพิมพ์ ค๒ คือ ครอบครัว และ ครู

ค๑ : ครอบครัว

          ครอบครัว ประกอบไปด้วย พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้า อา และสมาชิกในบ้าน มีส่วนช่วยปูพื้นฐานสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก

          บุคคลภายในบ้านเป็นแบบพิมพ์การอ่านให้เด็ก เช่น สร้างบรรยากาศการอ่านภายในบ้าน อ่านหนังสือให้เด็กได้เห็นอย่างสม่ำเสมอ ชอบเล่าเรื่องที่อ่านให้เด็กๆฟัง กระตุ้นให้เด็กอยากอ่าน รวมถึงการเล่านิทานหรือการอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังก่อนนอนเสมอ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดความคิด จินตนาการ และในบางโอกาสพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านกับเด็กๆที่โรงเรียน หรือ พาเด็กๆเข้าร้านหนังสือ
ห้องสมุด

ค๒ : ครู

          เมื่ออยู่ในโรงเรียน ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างนิสัยรักการอ่าน ครูมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า สร้างเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง ออกแบบการจัดกิจกรรมให้เด็กได้อ่านได้ค้นคว้า และมีความสุขในการอ่าน รวมถึงส่งเสริมให้เด็กได้นำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          ครู และครอบครัวเป็นแบบอย่างในเรื่องการอ่าน ส่งเสริมสนับสนุนการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในโรงเรียน นอกห้องเรียน ตลอดจนที่บ้าน ครูและครอบครัวร่วมมือประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ย่อมเป็นการปูพื้นฐานในการสร้างนิสัยรักการอ่าน และรักการอ่านที่ยั่งยืน

 

                   ปลูกเอยปลูก ต้นรัก ในการอ่าน

          ให้เบ่งบาน ในจิต เด็กรุ่นใหม่

          ทุกภาคส่วน ควรร่วมมือ อย่างจริงใจ

          สร้างเด็กไทย มีนิสัย รักอ่านเอย

 

          เรามาร่วมกันมอบของขวัญให้กับเด็กๆด้วยการเป็นแบบพิมพ์การอ่าน ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับเด็กๆ และเพิ่มมากยิ่งขึ้น ค่ะ

 

 

             อร วรรณดา

บันทึกใน GotoKnow ๘ มกราคม ๒๕๕๗

               

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาอ่านกันเถอะความเห็น (2)

ครู ครอบครัว ชุมชน คือรั้วล้อมเยาวชน และสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยให้ เยาวชนได้แสดงออก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณลุงวอญ่า ค่ะ

ขอบคุณ อาจารย์บุษยมาศ ค่ะ