ในการจัดรายวิชาเลือกต่างคณะ ต่างสาขาวิชาเอก-โท จัดอย่างไรให้เวลาเรียนไม่ชนกัน