msukmplan50

  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อ ร่างแผนการจัดการความรู้ มมส. ปี 2550 ต่อจาก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณเอื้อของเรา (ท่านรองฯ พิศมัย)  มาเป็นประธานการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

  • เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบที่สำคัญ เรื่องหนึ่งคือ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการจัดการความรู้ในองค์กร ของ มมส.  ซึ่งมีหน้าที่ 3 ข้อ คือ 

         1. ให้ทบทวนแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย          

         2. ให้กำกับ ติดตาม ดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้

                    3. ให้ประเมินผลการดำเนินงานทุกโครงการที่มีอยู่ในแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

  • นอกเหนือจากการพิจารณาเรื่องแผนการจัดการความรู้ มมส. ปี 2550 แล้ว ที่ประชุมยังได้พูดถึงการเตรียมตัวไปร่วมเสวนา UKM8 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร   เป็นที่น่าดีใจที่ในครั้งนี้ มีผู้ที่สนใจที่จะไปร่วมจำนวนมากขึ้น แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดตามข้อตกลงของเครือข่าย UKM  จึงต้องมีการพิจารณาผู้ที่จะไปร่วมเสวนาได้เพียง 10 ท่าน  รวมทั้งการพิจารณาส่งชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คุณอำนวยมือใหม่ ในวันที่ 2 ที่ดำเนินการโดยทีมงานคุณอำนวยแห่งชาติ (ท่าน JJ , Beeman และ ทีมงานบ้านผู้หว่าน 2)