กำหนดเสวนาสามาชิกครั้งที่ 8 เครือข่ายจะมีในสัปดาห์หน้า วันนี้ค่อนข้างลงตัวกับสมาชิกที่จะไปเสวนาในวันดังกล่าวหมายถึงแผนการเดินทางสำเร็จไปแล้ว จองเที่ยวบินเที่ยวรถ กันเรียบร้อยแล้ว สรุปความว่างานนี้ ม.อ.มีสมาชิกไปร่วมงานแยกเป็น  3 ประเภทด้วยกัน
คุณเอื้อ 
1.ท่านรองอธิการบดี
คุณเอื้อ+HRD
2.ผศ.เมธี สรรพานิช  รองอธิการบดีเขตการศึกษาภูเก็ต
3.รศ.นงเยาว์ สว่างเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์
4. รศ.นพ.ถวัลย์ เบญจวัง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะแพทย์ฯ5. ผศ.เสถียร แป้นเหลือ  รองฯฝ่ายบริหาร วิทยาเขตปัตตานี
6. ผศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
7.ดร.กุสุมาลย์  เฉลิมยานนท์   ผช.คณบดีฝ่ายการจัดการระบบคุณภาพ
8.ดร.รัญชนา  สันธวาลัย   คณะวิศวกรรมศาสตร์
HRD 
9. ผอ.เที่ยง จารุมณี  HRD มหาวิทยาลัย
10. เมตตา ชุมอินทร์ HRD+เลขานุการเครือข่ายฯ
        ในครั้งนี้เราเตรียมการส่งมอบงานผู้ประสานงานหลักเครือข่าย ที่เรารับตำแหน่งมาเมื่อปีที่แล้ว งานนี้ทำให้ดิฉันมีความชำนาญขึ้นในการประสานงาน การติดต่อและการพูดคุยกับผู้ใหญ่ การทำงานข้ามองค์กรไปถึง 7 สถาบันและ 1 องค์กรอิสระ ให้ประสบการณ์มากรู้สึกตัวเองมีภาวะผู้นำเพิ่มขึ้น หนึ่งในเหตผลของภาวะผู้นำคือการมีเจ้านายที่ปล่อยให้เราคิด ตัดสินใจในการทำงาน คอยกำกับอยู่ห่างๆ รู้สึกขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ส่งให้ดิฉันเติบโต