โครงงานคณิตศาสตร์   เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด

ที่ปรึกษาโครงงาน

 

อาจารย์พลวัธก์ ปานทอง

 

คณะผู้จัดทำ

 

1. น.ส.ธีราภร   ชัยวิบูลย์ธรรม   เลขที่ 7

          2. น.ส.สุภาพร   พานอังกาบ      เลขที่ 28

          3. น.ส นพมาศ   กิจวัทวรเวทย์   เลขที่ 35

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

บทคัดย่อ       

            อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทย   ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่เป็นจำนวนมาก การงอกและการเจริญเติบโตของพืชถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีปัจจัยมากมายที่ส่ง  เราจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา  ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืชมากที่สุด โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง คือ การทดลองปัจจัยเกี่ยวกับน้ำ การทดลองปัจจัยเกี่ยวกับดิน และการทดลองปัจจัยเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้    จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยทุกปัจจัยมีผลต่อการงอกของเมล็ดพืชทั้งสิ้น  โดยที่เห็นเด่นชัดที่สุด คือ จากผลการทดลองที่ 1 ปัจจัยของน้ำที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืช สรุปการรดน้ำวันละ 2 ครั้ง  ทำให้พืชมีการเจิรญเติบโตมากที่สุด  และมีการงอกของเมล็ดมากที่สุดอีกด้วย ผลการทดลองที่ 2 ปัจจัยของดินที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืช คือดินร่วมซึ่งมีผลต่อเจริญเติบโตได้ดีที่สุด    ผลการทดลองที่   3   ปัจจัยของเมล็ดพันธุ์ต่างชนิดกันที่มีผลทำให้การงอกของเมล็ดพืช และอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันด้วย              

            เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ปัจจัย  เราพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุดคือ  สภาพดิน