โครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง พันธุกรรมกับความน่าจะเป็น  

อาจารย์ที่ปรึกษา

                   อาจารย์ พลวัธก์ ปานทอง  

คณะผู้จัดทำ

1. นายศุภกร         มาคล้าย                 เลขที่ 16

2. นางสาววลัยพร   บุญเคลือบ        เลขที่ 22

3. นางสาวสุภัสสร   ระรื่นสุข           เลขที่ 42      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1    โรงเรียนวินิตศึกษา   ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

บทคัดย่อ    

               เนื่องจากในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซมของมนุษย์มีความสำคัญ นอกจากนี้ความผิดปกติบนโครโมโซมยังเป็นสาเหตุของโรคต่างๆที่รักษาไม่ได้ ดังนั้นเราจึงควรหาทางป้องกัน   โดยทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและแสดงโอกาสการเกิดโรค  ธาลัสซีเมีย เป็นแผนภาพต้นไม้เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าได้ทำความเข้าใจและเป็นแนวทางในการวางแผนเกี่ยวกับลูกที่เกิดมาว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติบนโครโมโซมหรือเปล่า จากผลการศึกษาค้นคว้าได้ผลออกมาดังนี้

1.       ถ้าผู้หญิงปกติแต่งงานกับผู้ชายปกติลูกที่ออกมาทั้งหมดจะเป็นปกติ

2.        ถ้าผู้หญิงปกติแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นโรคมีโอกาสจะได้ลูกผู้หญิงที่เป็นพาหะ 50 % ได้ลูกผู้ชายปกติ 50 %

3.       ถ้าผู้ชายปกติแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นพาหะมีโอกาสจะได้ลูกผู้หญิงกับผู้ชายเป็นปกติ 50 % ได้ลูกผู้หญิงที่เป็นพาหะ 25 % และได้ลูกผู้ชายที่เป็นโรค 25 %

4.       ถ้าผู้ชายเป็นโรคแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นพาหะมีโอกาสจะได้ลูกผู้ชายที่เป็นโรค 25% ได้ลูกผู้ชายเป็นปกติ 25 % ได้ลูกผู้หญิงที่เป็นโรค 25% และได้ลูกผู้หญิงที่เป็นพาหะ 25 %

5.       ถ้าผู้ชายเป็นโรคแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นพาหะมีโอกาสจะได้ลูกผู้หญิงที่เป็นพาหะ 50 % มีโอกาสได้ลูกผู้ชายที่เป็นโรค 50 %

6.       ถ้าผู้ชายเป็นโรคแต่งงานกับผู้หญิงเป็นโรคลูกที่ออกมาจะเป็นโรคทั้งหมด