นักกิจกรรมบำบัดกับsuccessful aging

Chon-OTMU'4
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดกับ successful aging

Successful aging คือ..

Successful = การบรรลุเป้าหมายสูงสุด

Aging = อายุที่เปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้นเมื่อมันมารวมกันจึงมีความหมายประมาณว่า การบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิต การประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต  

ซึ่งในทางกิจกรรมบำบัด มีบทบาทมุ่งเน้นไปที่การบำบัดในวัยเกษียณราชการและ การเพิ่มคุณค่า(Value)ในทุกเพศทุกวัย

โดยมีเป้าหมายในการเข้าสู่  ความสมบูรณ์ของชีวิต(self-actualization) ตามทฤษฎีของMaslow

 

pic-http://aiminglow.com/2011/07/cable-outlet-one-thing-my-kids-would-sacrifice-food-air-virgin-cat-for/

โดยวิเคราะห์3ระดับคือ

  1.ระดับการทบทวนและไปให้ถึงเป้าหมายแห่งตน(Self-determination)

      ยิ่งมีการทบทวนความคิด กำหนดเป้าหมายและกระทำได้เร็ว จะนำไปสู่Successful agingได้เร็ว

2.ระดับการให้คุณค่าในชีวิตผ่านการรับรู้ความสามารถของตนเอง(Self-value)

มุ่งเน้นเกี่ยวกับการทำความดีและการทำประโยชน์

3.ระดับการดำเนินชีวิตด้วยความพอดี พอเพียง และพอใจ (Self-efficiency)

ซึ่งหากสามารถทำให้ทั้งสามข้อข้างต้นนั้นดำเนินไปในทางที่ดีได้หมด จะหมายถึง การบรรลุSuccessful aging อย่างแท้จริง

หากแต่ยังมี

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่มาขัดขวางSuccessful aging

คือ

1.สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการทำกิจกรรมหรือการดำเนินชีวิต

2.สภาวะทางสุขภาพ ความเจ็บป่วย

3.สภาพทางสังคม,วัฒนธรรม อาจหมายถึงการที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกหลานดูแล

4.สภาวะทางการเมือง

และสิ่งเหล่านี้นักกิจกรรมบำบัดจะต้องนำไปวิเคราะห์ หากิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการประสบความสำเร็จในชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขตามเป้าหมายที่ตนเองคาดหวังไว้ได้ต่อไป…

 

ขอบคุณค่ะ(:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นส.พรประพิมพ์ โปธา 5423008ความเห็น (0)