งานบริการพยาบาลในยุคระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ด้วยฐานแห่งความรู้จะต้องมี
* คุณภาพ
* ประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง
* เป็นธรรม คุ้มราคา ประหยัด
* ปฏิสัมพันธ์ ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ความเป็นเลิศในการปฏิบัติ (Best Practice)
* วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
* การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน
* ไร้ข้อผิดพลาด
* คุณภาพสูง ค่าใช้จ่ายน้อย
* เพิ่มคุณภาพชีวิต
* ผู้ป่วย/ครอบครัว พึงพอใจ
* จำเป็นต้องใช้ความรู้ โดยเฉพาะการวิจัยเป็นฐาน

Philosophy of Universal Health Care Coverage  System
* Holistic approach
* Participatory
* Healthy Public Policy
* Equity
* Efficiency
* Quality
* Consumer empowerment
* Self-care, self reliant