การขอเปิดหลักสูตรใหม่ในปัจจุบัน นอกจากเจ้าของหลักสูตรจะต้องคิดหนักเรื่องของการแข่งขัน และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนของการเปิด/ดำเนินการบริหารหลักสูตรด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันกรณีที่ต้องดำเนินการหลักสูตรแบบเหมาจ่าย จึงขอเสนอแนวทางการดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ www.science.cmu.ac.th หัวข้อ งานบริการการศึกษา -- คู่มือการเสนอหลักสูตร/กระบวนวิชา -- ระเบียบ/เกณฑ์/แนวปฏิบัติ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -- ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรแบบเหมาจ่าย