วันนี้ได้สนทนากับคุณสุทัศน์ สุนทรเวช (หน่อย) ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด พอสรุปได้ดังนี้

1.       มีการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลห้วยแร้ง จังหวัดตราด

2.       มีคณะนักวิจัยจากชุมชน แบ่งกลุ่มย่อยต่างๆออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเรือ กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ กลุ่มสวนผลไม้ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชนและกลุ่ม อบต.

3.       ที่ปรึกษาในครั้งนี้ได้แก่ อ.อรุณศรี  อื้อศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ อ.ชุมพล เลิศรัฐการ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

ส่วนประวัติของตำบลห้วยแร้งจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปนะครับ  แต่ตำบลห้วยแร้งของผมมีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่1 บ้านเกาะขวาง

หมู่2   บ้านคลองขุด

 หมู่3  บ้านจุฬามณีบางปรง

หมู่4  บ้านเนินยาง  บ้านผมอยู่ที่นี่นะครับ แล้วจะมาเล่าประวัติหมู่บ้านให้ฟังคราวหลัง

หมู่5  บ้านปากพีด

 หมู่6  บ้านฉากเกลือ

หมู่7  บ้านแหลมตอง

หมู่8  บ้านหนองใหญ่

หมู่9  บ้านหินโค่ง

หมู่ 10 บ้านคลองพีด

คำขวัญการท่องเที่ยวห้วยแร้ง  

       เยือนสวนห้วยแร้ง พายเรือล่องแก่ง กินแกงหอยขม เที่ยวชมป่าจาก