มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมประเพณีลอยกระทง ๕๖

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยงานศูนย์อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมอีสาน ฝ่าย

บริหารทั่วไปและบริการวิชาการ   ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประเพณีสมมนาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และบริเวณบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไป พิธีเปิดงานในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ด้วยขบวนแห่กระทงประทีป ๑๒ เมืองร่วมสมัย และการประกวดประทีปใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เมตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

อ่านข่าวเพิ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (2)

-สวัสดีครับ..

-ตามมาเที่ยวงานลอยกระทงครับ..

-เก็บภาพงานวัดมาเพิ่มสีสันในงานลอยกระทงครับ..

-ขอบคุณครับ...

เขียนเมื่อ 

...ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะ