โอกาส

 อุปสรรค

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 Interest                   (ผลประโยชน์)

- รัฐส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทำให้สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

- การตั้งราคาสูงต่ำได้ตามคุณภาพบริการ ไม่ใช่ตามต้นทุน

- มีองค์กร และสมาคมที่ให้ความรู้ และช่วยพัฒนาธุรกิจสปา

- หากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี จะส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจ

 - กฎหมายภาษีอากร

- กฎหมายส่งเสริมการลงทุน

 Client ( ลูกค้า )

- มีลูกค้าจากต่างประเทศ

- ลูกค้ามีค่านิยมดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

 - การให้บริการไม่สามารถเก็บไว้เป็น stockทำให้จัดการ เรื่องdemand กับ supply ให้พอดีกัน เป็นเรื่องยุ่งยาก

- ลูกค้าอาจเข้าใจผิดในการบริการ เช่นการเข้าใจผิดว่า การให้บริการบางอย่างของธุรกิจสามารถรักษาโรคได้

 -พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค

-กฎหมายโฆษณา

  Capital ( ทุน )

- ด้านเงินทุนมีการลงทุนสูง

- ด้านเทคโนโลยีลอกเลียนแบบได้ง่ายเนื่องจากไม่มีกฎหมายลิขคุ้มครองแบบสินค้า

- ด้านทักษะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

-กฎหมายกู้ยืม

-กฎหมายว่าด้วยสัญญา

- กฎหมายว่าด้วยเรื่องหนี้

-กฎหมายแรงงาน

-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรฐานผู้ให้บริการกิจการสปา

 Wrong Doing / Good Doing             (การกระทำที่ผิดพลาด  หรือ การกระทำที่ส่งผลดี )

  - การให้บริการส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจของลูกค้า

- การควบคุมการบริการให้สม่ำเสมอได้ยาก เพราะว่าคุณภาพการให้บริการ จะขึ้นกับตัวพนักงานที่ให้บริการ

- หากมีการให้บริการที่ผิดพลาดทำให้ลูกค้าได้รับผลเสียด้านสุขภาพได้ เช่น การนวดที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้ลูกค้าได้รับบาดเจ็บได้

- อาจมีการแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการได้

- อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- พนักงานที่มีฝีมือ ลาออกเพื่อไปตั้งกิจการแข่งกับธุรกิจ

 -กฎหมายแรงงาน

-พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค

-กฎหมายว่าด้วยการละเมิดและค่าสินไหม

-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยกิจการสปา

-พระราชบัญญัติเครื่องสำอางค์

-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

- กฎหมายว่าด้วยเรื่องสัญญา

 Business Process ( กระบวนการธุรกิจ )

 

 

 

 

-กฎหมายเช่าอสังหาริมทรัพย์

-กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท

-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรฐานกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

 

ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์

4818140064