การทำธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง จะพบปัญหาต่างๆ มากมายและหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอยกตัวอย่างถึงปัญหา โอกาส และกฎหมายที่ช่วยในการทำธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง ดังต่อไปนี้

ปัญหา

โอกาส กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-          การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรและในไร่เพาะปลูก -          วัตถุดิบคุณภาพไม่สม่ำเสมอ,สารเคมีตกค้าง -          การขาดฐานข้อมูลข่าวสาร การตลาดของประเทศคู่แข่ง -          ปัญหาเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่อง -          ภาครัฐส่งเสริมให้มีคนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ -          พัฒนาในเรื่องของมาตรฐานเพื่อให้สามารถส่งเสริมการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ -          การลงทุนในรูปแบบบริษัทฯ โดยมีการนำบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ -          กฎหมายคนทำงานต่างด้าว พ.ศ. 2521 และ ฉ.2 พ.ศ. 2544 -          GMP-Good Manufacturing Practices) -          HACCP- Hazard Analysis Critical Control Points) -          ISO 9000, ISO 14000, ข้อบังคับมาตรฐานอาหารไทยและมาตรฐานอาหารต่างประเทศ -          ฉ. 10-11 พ.ศ.2523 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503 -          ฉ. 11 พ.ศ.2524 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 -          พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535