การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2549

  ติดต่อ

  โครงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  

      อำเภอปากพนัง ได้ดำเนินงามตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (คสม.) มีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว คือ อำเภอได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ เพื่อประเมินข้อมูลเบื้องต้นด้านสถานการณ์/ปัญหาความปลอดภัย นำไปสู่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ได้มีการชี้แจงโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรสถานการณ์ ปัญหาหลักเกณฑ์แนวทางการจัดเก็บข้อมูล การจำแนกพื้นที่ระดับความปลอดภัยและได้ร่วมวางแผน  กำหนดวิธีการตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรทุกระบบที่ผลิตสินค้าเกษตร จากนั้น  จึงวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกร สรุปผลการจำแนกพื้นที่ แล้วนำผลการจำแนกเข้าจัดเวทีชุมชนทำประชาวิจารณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จุดละ 25 คน ในที่ประชุมได้กำหนดชนิดสินค้าพื้นที่เกษตรกรเป้าหมาย โดยเน้นความปลอดภัย 1 ดาว เป็นหลัก   จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ครั้งที่ 2 เพื่อให้ที่ประชุมทบทวนเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาในตำบลที่เหมาะสม หลังจากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ครั้งที่ 3,4 ตามลำดับ เป็นการบูรณาการแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ ปรับแผนฯระดับอำเภอ ไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเป้าหมายทราบ ได้วางแผนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง กลุ่มละ 25-30 คน แต่ละชนิดสินค้าได้มีการถ่ายทอดความรู้ จุดละ 3 ครั้ง  การกำหนดประเด็นการเรียนรู้ โดยเกษตรกรเป้าหมายเองเป็นผู้กำหนด มีการติดตามความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน ของคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  เมื่อได้จัดถ่ายทอดความรู้ตามกิจกรรมหรือชนิดสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จึงมีการประชุมบริษัทเครือข่าย ผู้ผลิตระดับอำเภอ มี กลุ่มข้าว และกลุ่มพืชผัก  ตลอดจนการเชื่อมโยงด้านการผลิต การตลาด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการผลิต จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้/ผลการเรียนรู้จากการอบรมเกษตรกร

หมายเลขบันทึก: 55262, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 20:21:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปี#2549#โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)