วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม  2549  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ต้องส่งรายงานภาวะการผลิตพืชไตรมาสที่ 4  เลยต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง  เพื่อจะได้ป้อนข้อมูลให้เสร็จ ภายในวันนี้  และแล้วก็เป็นอันเสร็จ  เสร็จของชะอวดก็ช่วยป้อนข้อมูลของปากพนังเพื่อจะได้ส่งข้อมูลพร้อม ๆ กัน