ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

Patrickz 2.0
จาก
กฎหมายเศรษฐกิจ : ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดำเนิน ทรัพย์ไพศาล / วรนันยา เตียเจริญ กรุงเทพฯธุรกิจ
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q3/a...005aug05p10.htm


คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ได้จัดให้มีประชาพิจารณ์เกี่ยวกับประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประ
กอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งแต่เดิมนั้น การประกอบกิจการโทรคมนาคมถูกผูกขาดโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งหากเอกชนมีความประสงค์ที่จะให้บริการโทรคมนาคม เอกชนรายนั้นจะต้องมาจัดทำสัญญากับหน่วยงานทั้ง 2 ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาในลักษณะของสัญญาร่วมการงานกับรัฐ หรือสัญญาให้ดำเนินการให้บริการโทรศัพท์

แต่ในปัจจุบันการประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นระบบเสรี ประกอบกับพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 กำหนดให้บุคคลที่มีความประสงค์จะให้บริการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตจาก กทช.ก่อน

และด้วยพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ก็กำหนดให้ กทช. มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม

ด้วยเหตุนี้ กทช. จึงได้จัดทำร่างประกาศเรื่องลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญา
ตประกอบกิจการโทรคมนาคมขึ้น และจัดให้มีการประชาพิจารณ์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับการจัดทำร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งต่อมาในวันที่ 3 ส.ค. ทาง กทช.ก็ได้นำร่างประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้เขียนจึงขอนำรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศหลักเกณฑ์ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนา
คม ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมาบอกเล่าให้ผู้อ่านได้รับทราบกัน

พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มี 3 ประเภท ซึ่งประกาศของ กทช.ได้กำหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มี 3 ประเภทเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ใบอนุญาตแบบที่ 1 สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี และไม่เข้าลักษณะตามใบอนุญาตแบบที่ 2 และแบบที่ 3

2.ใบอนุญาตแบบที่ 2 แบ่งออกเป็น

2.1 การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพื่อให้เช่าใช้ที่มีลักษณะการให้บริการดังนี้

(ก) การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจํากัดเฉพาะกลุ่มบุคคล หรือ

(ข) การให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรร
ม หรือ

(ค) การให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค

2.2 การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองเพื่อให้เช่าใช้ และให้บริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะการให้บริการดังนี้

(ก) การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจํากัดเฉพาะกลุ่มบุคคล หรือ

(ข) การให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม หรือ

(ค) การให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค

2.3 การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ที่มีลักษณะการให้บริการดังนี้

(ก) การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจํากัดเฉพาะกลุ่มบุคคล หรือ

(ข) การให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม หรือ

(ค) การให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค

3.ใบอนุญาตแบบที่ 3 แบ่งออกเป็น

3.1 การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองเพื่อให้เช่าใช้ที่มีลักษณะการให
้บริการดังนี้

(ก) การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจํานวนมาก หรือ

(ข) การให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม หรือ

(ค) การให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือ

(ง) การให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งมีเหตุจำเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ หรือ

(จ) การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจํากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลและมีผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการแข่งขันเสรีอย่า
งเป็นธรรม หรือ

(ฉ) การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจํากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลและอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือ

(ช) การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจํากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลและมีเหตุจำเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ


3.2 การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองเพื่อให้เช่าใช้ และให้บริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะให้บริการดังนี้

(ก) กรณีเป็นการให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์ และผลกระทบในข้อ 3.1

(ข) กรณีให้บริการโทรคมนาคมโดยใช้โครงข่ายของตนเองตามวัตถุประสงค์ และผลกระทบในข้อ 3.1

ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ 1 แบบที่ 2 หรือแบบที่ 3 จะมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะใด หรือประเภทใด รวมทั้งจะมีขอบเขตการให้บริการเพียงใด จะต้องเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ของ กทช. ซึ่งสัปดาห์หน้าเราจะมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้พร้อมทั้งตัวอย่างการประกอบกิจการของ
ใบอนุญาตประเภทต่างๆ กัน ครับ

Links
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง
การส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม
แบบคำขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบคำขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patrickz - just a developer

คำสำคัญ (Tags)#business#application#telecom

หมายเลขบันทึก: 55231, เขียน: 20 Oct 2006 @ 11:23 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 10:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)