ตัวอย่างรูปแบบแผนการเรียนรู้ (แล้วแต่ว่าครูผู้สอนจะเลือกใช้แผนการเีรียนรู้รูปแบบไหน.....)

ก่อนครูจะสอนนั้นจะต้องมีแผนก่อน นะครับแหม่

ตัวอย่างรูปแบบแผนการเรียนรู้

หน่วยการสอนที่ ……………………………………………………………………………….........

หน่วยย่อยที่ ……………………………………………………………………………………........

เรื่อง ……………………………………………………….....………เวลา…………………….คาบ

1. สาระสำคัญ

……………………………………………………………………………………………………...

2. จุดประสงค์

2.1 จุดประสงค์ปลายทาง

…………………………………………………………………………………………………….....

2.2 จุดประสงค์นำทาง

……………………………………………………………………………………………………......

3. เนื้อหา

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. กิจกรรม

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...............

5. สื่อการเรียนการสอน

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...............

6. การวัดผลและประเมินผล

……………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………….

7. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม หรือภาคผนวก

……………………………………………………………………………………………………........

 

เศวต ไชยโสภาพ  (2545 : 42) ได้ศึกษาค้นคว้าการแบ่งรูปแบบของแผนการเรียนรู้ออกเป็น 3แบบ ดังนี้

1. แบบบรรยาย เป็นแบบฟอร์มที่คณะกรรมการข้าราชการครู เสนอแนะไว้ดังตัวอย่าง

 

แผนการเรียนรู้ที่  1

เรื่อง ………………………………………………………………….………………เวลา……….คาบ

วิชา ………………………………………………..ชั้น……………...............ภาคเรียนที่…………….

สอนวันที่ ………….เดือน………………….………….ชื่อผู้สอน…………………………………

1. สาระสำคัญ

…………………………………………………………………………………………………………

2. เนื้อหา

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 จุดประสงค์ปลายทาง

................ ………………………………………………………………………………………………

3.2 จุดประสงค์นำทาง (กระบวนการ

……………………………………………………………………….................………......................

………………………………………………………………………………………………………….

4. กิจกรรมการเรียนการสอน

…………………………………………………………………………………………………………

5. สื่อการเรียนการสอน

…………………………………………………………………………………………………………

6. การวัดผลและประเมินผล

6.1 วิธีการวัดและประเมินผล

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผล

…………………………………………………………………………………………………………

 

6.3 เครื่องมือวัดและประเมินผล

…………………………………………………………………………………………………………

7. กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………

8. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง)

…………………………………………………………………………………….……………………

ลงชื่อ ……………………………………………….

(…………………………...……………….)

ตำแหน่ง …………………………………………...

วันที่ ………เดือน…………...…….

บันทึกหลังสอน

1. ผลการสอน

…………………………………………………………………………………………………………

2. ปัญหา / อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………

3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

…………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………..

(………………………………………)

ตำแหน่ง …………………………………….

วันที่ ……….เดือน…………….…….

 

2. แผนการเรียนรู้แบบตาราง ตัวอย่าง เช่น

แผนการเรียนรู้ที่ ……

เรื่อง ………………………………………………………….......……………..เวลา…………..คาบ

วิชา ……………………………………………..ชั้น………….......…………….ภาคเรียนที่…………..

สอนวันที่ …………..เดือน…………………………..…………ชื่อผู้สอน……….......…………….

 

สาระสำคัญ

จุดประสงค์

ปลายทาง/นำทาง

เนื้อหา

กิจกรรม

การเรียน

สื่อ / อุปกรณ์

การวัดผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………...…….…

………………………………………………………………………………………………...……….

………………………………………………………………………………………………...…….…

………………………………………………………………………………………………...……….

………………………………………………………………………………………………...…….…


3. แผนการเรียนรู้แบบกึ่งตาราง ดังตัวอย่าง

แผนการเรียนรู้ที่ ..

เรื่อง ……………………………………………...............…………………เวลา……………….คาบ

วิชา ……………………………………...………..ชั้น…………..........………..ภาคเรียนที่…………

สอนวันที่ ……..เดือน………......……...………..ชื่อผู้สอน………………........………………….

สาระสำคัญ ………………………............……………………………………………………………

เนื้อหา ………………………………............…………………………………………………………

จุดประสงค์ปลายทาง …………………………………………………………………………............

 

จุดประสงค์นำทาง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน

การวัดผล / ประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………….......………………….……

อ้างอิง : เว็ปไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โคตะขุน -  https://sites.google.com/site/prapasara/5-4

ขอบคุณภาพจาก : http://yupawanthowmuang.wordpress.com/about/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใบไม้ในกำมือความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แบ่งปันจ้ะ