การประชุมสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

ที่ สจ.สธ.๐๐๓๒ /ว.๔                       สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

                                     ๔๑/๑ หมู่ ๔ อาคารศรีอโยธยา อ. พระนครศรีอยุธยา

         จ. พระนครศรีอยุธยา

 

๗     ตุลาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม

  เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    ชุดที่ ๓

                   ด้วยสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนสมาคมลูกจ้างกระทรวงฯ เมื่อวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมลูกจ้างกระทรวงฯ ตามคำสั่งหนังสือนายทะเบียนสมาคม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม   เลขที่  ๑๕/๒๕๕๒  ตั้งแต่วันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๒  โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมลูกจ้างกระทรวงฯ  ชุดที่  ๒  ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระ  ๒ ปี และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ บริหารสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขฯ  ชุดที่  ๓  จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม  โรงแรมคุ้มสุพรรณ   อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี

                    ในการนี้สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่าน อนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุม  เพื่อส่งมอบหมายงานในตำแหน่งต่าง ๆ  พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมลูกจ้างฯ และสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมลูกจ้างฯ  ในวันที่  ๑๙   ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสมบูรณ์   วัชโรทัย  อาคาร  ๑  ชั้น  ๒ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนค่าที่พักและค่าพาหนะตามระเบียบกระทรวงการคลัง  จะเป็นพระคุณอย่างสูง

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

IMG3.JPG                                               ขอแสดงความนับถือ

                                                      

 

 

                                            (นายสมยศ   ครองหิรัญ)

                                   นายกสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

 

 

สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

โทร. ๐๓๕ ๒๔๑๗๑๘

มือถือ. ๐๘๙ ๕๓๙๘๘๔๖

 

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

มีมติให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

สมาคมลูกจ้าง กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๓

****************

๑.   นายนเรศ             หอมหวล               โรงพยาบาลปากพะยูน    จังหวัดพัทลุง

๒.   นายประพิศ           ผิวทองงาม         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร

๓.   นายพัฒนกิจ          เอี่ยมสะอาด      โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.   นายประยงค์          อุปโคตร             โรงพยาบาลอุดร จังหวัดอุดรธานี

๕.   นายสุนทร            สอนใต้                 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

๖.   นางกาญจนา         ศรีทองฉิม            โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

๗.    นางดลฤดี            เอี่ยมจิต                โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี     

๘.    นายไทวัตร          วงศ์ภูมี                  โรงพยาบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๙.    นางดาวประกาย    ชัยภัทรกิจ           โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จังหวัดแพร่

๑๐.  นายสถิตย์            ชูเมือง                    โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา

 ๑๑.  นางสาวอัญชลี      รอดโพธิ์กลาง     โรงพยาบาลสี่คิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

๑๒.   นายเอนก           สุขโรจน์                   โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

๑๓.  นายดำรง            ชัยโชติ                      โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง                   

๑๔.  นางฉันทนา         ภู่บุญ                         โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จ.สุพรรณบุรี

๑๕.  นางฉวีวรรณ         คำวัง                        โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

๑๖.  นางกนกกาญจน์     พรหมโสภา           โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๗.  นายวิเชียร             บุญชัย                     โรงพยาบาลสวนปรุง  จังหวัดเชียงใหม่

  ****************

  

วาระการประชุมสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

วันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา  ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมสมบูรณ์  วัชโรทัย  อาคาร  ๑ ชั้น ๒  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

************

 

วาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่   ๒  เรื่อง สรุปการประชุมสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่   ๗    กันยายน   ๒๕๕๖    ณ  โรงแรมคุ้มสุพรรณ  อำเภอเมือ  จังหวัดสุพรรณบุรี                     

วาระที่  ๓  เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และแจ้งยอดเงินของสมาคมฯ (งบดุล)

วาระที่  ๔  เรื่อง มอบหมายงานคณะกรรมการ พร้อมแจ้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละตำแหน่ง

                  วาระที่  ๕  เรื่อง การดำเนินการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด (ชุดที่ ๓)

วาระที่   ๖  เรื่องอื่น ๆ

  

                             

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตุ้มนครศรี

คำสำคัญ (Tags)#สมาคม

หมายเลขบันทึก: 550652, เขียน: 10 Oct 2013 @ 15:53 (), แก้ไข: 10 Oct 2013 @ 16:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)