มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร ๕๖

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม โรงแรมกระท่อมหิน นันทภัค อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  พระปริยัติธีรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มความรู้สำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานแผนงานและงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับทราบนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเพื่อนำสู่การปฏิบัติต่อไป  รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการวางแผน  กำหนดงาน/โครงการ ที่ควรดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสามารถเขียนแผนงาน/โครงการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและทำการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

อ่านข่าวเพิ่ม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)