คำสอนสตรีในเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ (ตอนที่ 1)

เพลงกล่อมเด็กภาคใต้จะปรากฏคำสอนสตรีอยู่มาก เช่น สอนผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว  การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม   การเป็นแม่ศรีเรือน เป็นต้น

                เพลงกล่อมเด็กที่มีเนื้อหาคำสอนสตรีที่ไม่รักนวลสงวนตัว   เช่น

                                                กล้วยพังลาเหอ                    กล้วยพังลาหวีเหี่ยว

                                ลูกสาวแม่คนเดียว                               แม่หวังไว้กินควาย

                                ข้างปากตูปิด                                         ข้างกำทูทะลาย

                                หวงไว้กินควาย                                    ลูกสาวแม่คนเดียว

                กล้วยพังลา      = กล้วยตานี

                ปากตู            =  ประตู

                เพลงกล่อมเด็กบทนี้ เป็นคำสอนที่แม่สอนลูกสาวให้ปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณี หวังว่าลูกสาวจะได้มีพิธีมงคลสมรสตามธรรมเนียมไทย  “หวังไว้กินควาย” คือการได้จัดพิธีเลี้ยงฉลองการแต่งงาน มีงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัว เพราะมีลูกสาวเพียงคนเดียว (จรูญศักดิ์   บุญญาพิทักษ์ :2554 ,น. 69 )

                               

จรูญศักดิ์   บุญญาพิทักษ์.( 2554).คำสอนสตรีในเพลงกล่อมเด็กภาคใต้.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิดทฤษฎีการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)