เพลงกล่อมเด็กที่มีเนื้อสะท้อนค่านิยมและความเชื่อ

เพลงกล่อมเด็กจะแสดงถึงค่านิยมและความเชื่อของท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น สะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับบุคคล ดังปรากฏในเพลงกล่อมเด็กจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งวิมล ดำศรี(( 2556 ,น.69) กล่าวว่า

เพลงกล่อมเด็กแสดงให้เห็นถึงค่านิยมส่วนหนึ่งว่าบุคคลที่สังคมนครศรีธรรมราชยกย่องนั้น หากเป็นสตรี ต้องมีคุณสมบัติอันสำคัญประการหนึ่งในหลาย ๆ ประการ คือ ต้องชำนาญใน”กิจบ้านงานเรือน” อันมีการทอหูก เป็นต้น  หากเป็นผู้ชาย ก็ต้องมีคุณสมบัติอันสำคัญประการหนึ่งในคุณสมบัติหลาย ๆ ประการเช่นกัน คือต้อง”รู้หนังสือ” ดังเพลงกล่อมเด็กต่อไปนี้

                                                 บ้านหนี้แก้วข้าเหอ              เขาบือลือมาว่าสาวมาก

                                 สาวครกสาวสาก                                   สาว เชียก สาวบ่อ

                                 สาวหูกสาวฝ้าย                                     สาวไม่รู้ทอ

                                สาวเชียกสาวบอ                                   สาวไม่รู้ทอหูก

      เชียก = เชือก

                                                  พี่บ่าวน้อยเหอ                      มานี่นวลน้องอี้ขอถาม

                                มานี่เถิดเหวอพี่โฉมงาม                     กราบน้องให้ถ้วนสักสามที

                                นอโมกอข้อ                                          รู้มั่งหรือพ่อเนื้อถี่

                                กราบน้องให้ถ้วนสักสามที               ชี้ตัวนอโมให้

     อี้   =  จะ               

วิมล ดำศรี.( 2556).เพลงกล่อมเด็กภาคใต้:การศึกษาเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาเมืองนครศรีธรรมราช.                             พิมพ์ครั้งที่ 2.นครศรีธรรมราช:โรงพิมพ์ไทม์ พริ้นติ้ง.

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิดทฤษฎีการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)